Penjelasan - Malay

Soalan: Adakah Yesus Tuhan? Adakah Yesus mengaku dirinya Tuhan?

Jawapan: Yesus tidak pernah menyatakan dengan ketara di dalam Kitab Injil bahawa “Dia Adalah Tuhan”. Tetapi hal ini tidak bermakna Yesus tidak mengaku bahawa dirinya ialah Tuhan. Sebagai contoh, di Yohanes 10:30, “Bapa dan Aku satu”. Sekali imbas, hal ini nampaknya bukan satu pengisytiharan bahawa Dia ialah Tuhan. Tetapi, apabila melihat kepada reaksi orang Yahudi terhadap kata-kata Yesus, “Orang Yahudi di situ menjawab, ‘Kami mahu merejam kamu bukan kerana perbuatanmu yang baik, tetapi kerana kamu mengkufuri Tuhan! Kamu hanya manusia, tetapi kamu mahu menjadikan dirimu Tuhan!’”(Yohanes 10:33). Orang Yahudi faham bahawa percakapan Yesus itu telah menyamakan Dirinya dengan Tuhan. Dalam ayat berikutnya, Yesus tidak berkata, “Saya bukan Tuhan.” Hal ini menunjukkan bahawa Yesus benar-benar mengaku Dirinya Tuhan apabila berkata “Bapa dan Aku satu.” Yohanes 8:58 ialah contoh lain, Yesus menjawab, ‘Apa yang Aku katakan ini benar: Sebelum Abraham dilahirkan, Aku sudah ada’. Sekali lagi, reaksi orang Yahudi adalah hendak membalingkan batu pada Yesus untuk membunuhnya (Yohanes 8:59). Jika Yesus tidak menyatakan sesuatu yang dianggap kufur maka orang Yahudi tidak akan cuba membunuhnya.

Yohanes 1:1 menyatakan, “Firman itu bersama-sama Adonai (God) dan Firman itu adalah Tuhan.” Yohanes 1:14 pula menyatakan, “Firman itu sudah menjadi Manusia dan tinggal antara kita.” Hal ini jelas menunjukkan bahawa Yesus ialah Tuhan dalam bentuk manusia. Kisah Para Rasul 20:28 menyatakan, “Hendaklah kamu menjaga diri serta menjaga jemaah yang sudah diserahkan kepada pemeliharaan kamu oleh Roh Adonai. Jagalah jemaah Adonai seperti gembala menjaga domba, kerana Adonai sudah menjadikan jemaah milik-Nya sendiri melalui kematian Anak-Nya.” Kisah Para Rasul 20:28 mengumumkan bahawa Tuhan membeli jemaah Tuhan dengan darahnya sendiri. Oleh itu, Yesus ialah Tuhan.

Tomas, murid Yesus berkata, “Tuan dan Tuhan saya.” (Yohanes 20:28). Yesus tidak menafikan kata-katanya. Titus 2:13 menggalakkan kita untuk menunggu Tuhan dan Penyelamat kita, iaitu Yesus Kristus (2 Petrus 1:1). Di Ibrani 1:8, Tuhan Bapa mengumumkan, “Takhta-Mu, ya Adonai, akan kekal selama-lamanya! Engkau memerintah umat-Mu dengan keadilan”.

Di Wahyu, seorang malaikat mengarahkan Yohanes supaya hanya menyembah Tuhan (Wahyu 19:10). Beberapa kali Yesus menerima penyembahan daripada orang (Matius 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukas 24:52, Yohanes 9:38). Dia tidak menggertak orang yang menyembahnya. Jika Yesus bukan Tuhan, dia akan menghentikan orang daripada menyembahnya, seperti malaikat di Wahyu. Terdapat banyak ayat-ayat di dalam Kitab Injil yang menunjukkan ketuhanan Yesus.

Alasan yang paling penting adalah jika Yesus bukan Tuhan, maka kematiannya tidak dapat membayar denda dosa manusia (1 Yohanes 2:2). Hanya Tuhan yang dapat membayar denda yang besar itu. Hanya Tuhan yang dapat menanggung dosa dunia ini (2 Korintus 5:21), mati dan bangkit semula – membuktikan Yesus memenangi dosa dan kematian.Soalan: Adakah ketuhanan Kristus itu berdasarkan kitab Injil?

Jawapan: Selain daripada pengakuan Yesus sendiri, pengikut-pengikutnya juga percaya kepada ketuhanan Kristus. Mereka mengatakan bahawa Yesus mempunyai hak untuk mengampuni dosa – sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Tuhan, kerana manusia berdosa terhadap Tuhan (Kisah Rasul 5:31; Kolose 3:13; bandingkan dengan Mazmur 130:4; Yeremia 31:34). Mengenai ketuhanan-Nya, Yesus dikatakan akan “menghakimi orang yang hidup dan yang mati” (2 Timotius 4:1). Tomas berkata kepada Yesus, “Tuhanku dan Tuanku!” (Yohanes 20:28). Paulus memanggil Yesus “Tuhan yang Maha Kuasa dan Penyelamat kita” dan membuktikan bahawa sebelum Yesus menjelma semula, Yesus sudah ada dalam “rupa Tuhan” (Filipi 2:5-8). Orang Yahudi menulis mengenai Yesus, "Takhta-Mu, ya Tuhan, akan kekal selama-selamanya” (Ibrani 1:8). Yohanes berkata bahawa “Sebelum dunia ini diciptakan, Firman sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman [Yesus] itu adalah Tuhan” (Yohanes 1:1). Contoh ayat-ayat Kitab Injil yang menunjukkan ketuhanan Kristus (lihat Wahyu 1:17; 2:8; 22:13; 1 Korintus 10:4; 1 Petrus 2:6-8; bandingkan dengan Mazmur 18:2; 95:1; 1 Petrus 5:4; Ibrani 13:20), namun mana-mana satu daripada ayat-ayat ini pun sudah cukup untuk menunjukkan bahawa Yesus dipercayai ialah Tuhan oleh para pengikut-Nya.

Yesus juga diberikan gelaran yang hanya diberikan kepada Yahweh (nama rasmi Tuhan) dalam Perjanjian Lama. Gelaran “Penyelamat” dari Perjanjian Lama (Mazmur 130:7; Hosea 13:14) digunakan pada Yesus dalam Perjanjian Baru (Titus 2:13; Wahyu 5:9). Yesus dipanggil Imanuel (“Tuhan menyertai kita” dalam Matius 1). Dalam Zakharia 12:10 Yahweh berkata "dan mereka akan memandang orang [Bahasa Inggeris: “kepadaKu”] yang telah mereka tikam.” Namun Perjanjian Baru menggunakan ayat ini pada penyaliban Yesus (Yohanes 19:37; Wahyu 1:7). Jika Yahweh adalah yang ditikam dan dipandang, dan Yesus adalah yang ditikam dan dipandang, maka Yesus adalah Yahweh. Paulus menerangkan kata-kata Yesaya 45:22-23 dengan menggunakannya pada Yesus dalam Filipi 2:10-11. Selanjutnya, nama Yesus digunakan bersama-sama dengan nama Yahweh dalam doa, “Semoga Adonai Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan” (Galatia 1:3; Efesus 1:2). Jika Kristus tidak mempunyai sifat ketuhanan, maka hal ini adalah suatu penghinaan kepada Tuhan. Nama Yesus diletakkan bersama dengan nama Yahweh dalam perintah Yesus untuk membaptis “dalam nama [bentuk tunggal] Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Matius 28:19; lihat pula pada 2 Korintus 13:14). Dalam Wahyu Yohanes berkata bahawa segala ciptaan memuji Kristus (sang Anak Domba) – oleh itu Yesus bukanlah sebahagian daripada ciptaan.

Perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan juga dilakukan oleh Yesus. Yesus bukan hanya membangkitkan orang mati (Yohanes 5:21; 11:38-44) dan mengampuni dosa (Kisah Rasul 5:31; 13:38), Dia juga mencipta dan memelihara alam semulajadi (Yohanes 1:2; Kolose 1:16-17). Fakta ini lebih hebat apabila kita teringat bahawa Yahweh mengatakan Dia bersendirian ketika mencipta alam (Yesaya 44:24). Selanjutnya, Yesus memiliki sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Adonai: kekal (Yohanes 8:58), sentiasa hadir (Matius 18:20; 28:20); Maha tahu (Matius 16:21), Mahakuasa (Yohanes 11:38-44).

Mengakui diri-Nya ialah Tuhan dan memperbodohkan orang ramai untuk percaya bahawa Dia benar-benar ialah Tuhan sama sekali berbeza dengan membuktikan diri-Nya ialah Tuhan. Kristus membuktikan dakwaan-Nya dengan banyak keajaiban serta kebangkitan-Nya dari antara orang mati. Antara keajaiban Yesus ialah: menukar air menjadi wain (Yohanes 2:7); berjalan di atas air (Matius 14:25); melipatgandakan benda-benda fizikal (Yohanes 6:11), menyembuhkan orang buta (Yohanes 9:7) dan orang lumpuh (Markus 2:3); serta orang yang sakit (Matius 9:35; Markus 1:40-42); bahkan membangkitkan orang mati (Yohanes 11:43-44; Lukas 7:11-15; Markus 5:35). Tambahan pula, Yesus sendiri bangkit dari antara orang mati. Sangat berbeza dengan cerita-cerita dongeng mengenai kematian dan kebangkitan dewa-dewi dalam agama-agama kafir, tidak dapat dibandingkan dengan kebangkitan dalam agama-agama lain, dan tidak ada dakwaan-dakwaan lain yang begitu tepat selain daripada Kitab Injil. Menurut Dr. Gary Habermas, terdapat sekurang-kurangnya dua belas fakta sejarah yang patut diakui oleh sarjana-sarjana bukan Kristian:

1. Yesus mati di atas salib.
2. Dia dikuburkan.
3. Kematian-Nya menyebabkan para pengikutnya kecewa dan putus asa.
4. Kubur Yesus didapati (atau dikatakan begitu) dalam keadaan kosong beberapa hari kemudian.
5. Para pengikutnya percaya bahawa mereka telah melihat Yesus yang bangkit.
6. Selepas itu, para pengikutnya berubah dari sifat ragu-ragu menjadi orang yang percaya dan berani.
7. Berita ini adalah inti pemberitaan dalam gereja pada mulanya.
8. Berita ini diberitakan di Yerusalem.
9. Sebagai hasilnya, gereja ditubuhkan dan berkembang.
10. Hari kebangkitan (hari Minggu) menggantikan hari Sabat (hari Sabtu) sebagai hari utama untuk beribadat.
11. Tomas, seorang yang mencurigai kebangkitan Yesus akhirnya bertobat ketika dia melihat Yesus yang bangkit.
12. Paulus, musuh orang Kristian, bertobat setelah mengalami pengalaman bertembung dengan Yesus yang bangkit.

Jika ada sesiapa yang menolak dakwaan-dakwaan yang teliti ini, hanya beberapa daripada dakwaan ini sudah cukup untuk membuktikan kebangkitan Yesus dan kebenaran kitab Injil: kematian Yesus, perkuburan, kebangkitan dan kemunculan semula Yesus (1 Korintus 15:5). Walaupun terdapat beberapa teori yang mampu menjelaskan satu atau dua fakta-fakta di atas, tetapi hanya kebangkitan Yesus yang dapat menjelaskan kesemuanya. Para pengkritik mengakui bahawa para pengikut mendakwa bahawa mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Baik tipu muslihat mahupun pengkhayalan tidak mungkin dapat mengubah seseorang sebagaimana yang telah dilakukan oleh kebangkitan Yesus. Pertama sekali, apakah keuntungan bagi mereka? Agama Kristian bukan hal yang diterima oleh orang ramai pada waktu itu dan mereka tidak akan memperolehi keuntungan dari segi kewangan. Kedua, pembohong-pembohong tidak akan mahu mati kerana kepercayaan mereka. Tidak ada penjelasan yang lebih baik mengenai kerelaan para pengikut untuk mati secara kejam demi iman mereka selain daripada kebangkitan Yesus. Memang benar ramai orang yang mati untuk pembohongan yang mereka rasakan benar, namun tidak akan ada orang yang bersedia untuk mati bagi sesuatu yang mereka ketahui adalah tidak benar.

Sebagai kesimpulan, Kristus mendakwa bahawa Dia adalah Yahweh, Dia adalah Tuhan, bukan hanya dewa, tetapi Tuhan yang sejati; para pengikut-Nya (orang-orang Yahudi yang takut kepada penyembahan berhala) percaya kepada-Nya dan memanggil-Nya Tuhan. Kristus membuktikan dakwaan-Nya bahawa Dia adalah Tuhan melalui mukjizat-mukjizat, termasuk kebangkitan-Nya yang mengubah dunia. Tidak ada hipotesis lain yang dapat menjelaskan fakta-fakta ini.


Siapa Kata Al-Kitab Telah Diubah?


Apabila umat Kristian memetik daripada Injil, umat Muslim seringnya menegur :

    Nas yang kamu membaca itu bukanlah Injil yang benar. Injil Isa al-Masih yang asli itu sudah pun hilang. Generasi Kristian yang lampau telah memalsukan Kitab suci kamu, jadi, pada hari ini Kitab kamu tidak berguna lagi.

Pra-sangka ini begitu meyakinkan bagi para Muslim sehingga ianya menggugat perhubungan dan apa-apa komunikasi yang bermakna di antara mereka dan saudara-saudara Kristian mereka. Bagaimanakah umat Kristian dapat menjelaskan pemahaman dan akidah mereka mengenai Hazrat Isa al-Masih apabila para Muslim yakin bahawa 'Injil yang asli' menggambarkan Hazrat Isa yang berlainan? Dakwaan itu sentiasa ditonjolkan bahawa "Kamu umat Kristian bergantung kepada Kitab-kitab yang sudah dipalsukan."

Dakwaan-dakwaan ini ada juga terdapat pada bahan-bahan bercetak. Tidak berapa lama dahulu sebuah buku berjudul "Jesus Prophet of Islam" (Isa Nabi Islam) telah diterbitkan. Sejajar dengan ajaran Islam, penulisnya mendakwa bahawa Hazrat Isa telah mengemukakan diri-nya hanya sebagai seorang Rasul dan dia tidak mati disalib (beliau telah diselamatkan oleh sekumpulan malaikat), bahawa dia telah 'menyebut tentang kedatangan Muhammad'. Akidah umat pada Kristian hari ini adalah satu penyelewengan yang telah diperkenalkan dengan sengajanya pada tahun-tahun selepas kebangkitan Hazrat Isa. Dan pembidaah-pembidaah ini, si penulis terus mendakwa, sanggup 'mengudungkan' kitab suci mereka. Malah mereka juga telah memperkenalkan tulisan-tulisan palsu bagi menyokong ajaran-ajaran mereka.

    "Buku-buku yang mengandungi ajaran-ajaran Hazrat Isa itu telah dimusnahkan, sengaja ditumpaskan atau diubah bagi mengelak apa-apa percanggahan dengan ajaran baru mereka.Ajaran yang asli itu telah mengalami perubahan secara menyeluruh dan telah hilang selama-lamanya sama sekali."

Tidak puashati dengan menjatuhkan hukuman umum itu, si penulis cuba menunjuk kepada satu titik permulaan 'tepat' bagi 'proses pemalsuan itu'.

    "Pada 325 Tahun Masihi, Sidang Nicea yang terkenal itu telah bersidang. Ajaran Tritunggal telah diisytiharkan sebagai ajaran rasmi bagi 'Gereja Pauline' dan salah satu daripada akibatnya ialah daripada lebih kurang tiga ratus 'Injil' yang wujud pada masa itu, hanya empat telah dipilih sebagai 'Injil rasmi' gereja. Yang bakinya termasuk 'Injil Barnabas' diperintahkan untuk dimusnah. Satu lagi perintah telah dikeluarkan yang menyatakan bahawa sesiapa yang dijumpai memiliki Injil tidak rasmi itu akan dihukum mati. Ini adalah detik-detik awal percubaan secara teratur bagi menghapuskan segala catitan dan rekod ajaran Isa al-Masih, baik di dalam manusia mahupun di dalam buku-buku."1

Bagi mereka yang fasih dengan hakikat-hakikat sejarah, tuduhan-tuduhan dan dakwaan seperti di atas dengan mudah sekali dapat ditolak. Apakah yang boleh dikata kepada mereka yang percaya bahawa kota London terletak di negeri Libya? Akan tetapi bukanlah semudah bagi para Kristian yang kurang mempelajari teologi atau pun sejarah gereja. Mereka mungkin kurang pasti apa jawapan sepatutnya diberikan kepada tanggapan dan prasangka saudara-saudara Muslim mereka.

Bagi pihak merekalah, saya akan senaraikan beberapa fakta-fakta dan hujah-hujah yang menunjukkan Injil pada hari ini tidak mengalami perubahan. Tetapi ianya berguna untuk menanyakan: Dari manakah para Muslim memperolehi tanggapan ini bahawa Injil Kristian telah diubah?

Bermulanya satu mitos (cerita dongeng)


Dalam al-Qur'an umat Muslim diperintahkan untuk menghormati Injil Isa-al-Masih yang dibaca oleh umat Kristian. Al-Qur'an menganggap Injil yang dimiliki oleh umat Kristian pada hakikatnya sama dengan yang telah diisytiharkan oleh Hazrat Isa.2 'Dalam empat abad yang pertama selepas wafatnya nabi Muhammad (600-1000 TM) tidak ada satu pun ahli Ulamak yang membawa tuduhan bahawa nas-nas Kitab Injil bukan sahih. Mereka mungkin menuduh para Kristian memberi salah-tafsiran kepada perkataan-perkataannya; tetapi mereka tidak mempertikaikan perkataan-perkataan itu sendiri. Kajian ke dalam apologetik Islam telah membuktikan bahawa tuduhan 'pemalsuan' ini telah hanya bermula dengan seorang tokoh Islam, Ibn-Khazem(*) yang meninggal dunia di Kordoba pada 1064 T.M.'3

Ibn-Khazem telah memerintah di selatan Andalus(Sepanyol) sebagai wazir kepada khalifah. Dia telah keluar berperang banyak peperangan saudara bagi pihak khalifah. Dia juga melibatkan diri di dalam perbincangan-perbincangan polemik agama dan teologi. Dia memegang kepada fahaman Zahiri dan telah menentang ahli Shi'a dengan setegas-tegasnya. 'Di dalam kedua-dua jurusan politik mahupun hal hal keagamaan, dia bersikap pahlawan yang sangat tegas. Sesiapa yang berani menentangnya akan mencederakan dirinya umpama dihentam oleh batu karang. Penanya sehebat sebilah pedang pahlawan.' Oleh kerana sifatnya yang terlalu taasub Ibn Khazem telah gagal menarik murid-murid kepada dirinya, tetapi penulisannya amat berpengaruh pada masa yang akan datang.4

(*) nama penuhnya: Abu Muhammad Ali bin Ahmad ibn-Khazem(994 - 1064 T.M.)

Semasa perjuangannya menentang para Kristian, Ibn Khazem telah terserempak dengan beberapa percanggahan di antara al-Qur'an dan al-Injil. Satu contoh yang jelas ialah nas al-Qur'an "Padahal bukanlah mereka membunuhnya dan bukan pula menyalibnya" (Q.4:156). Pada hemat Ibn Khazem : "Qur'an seharusnya dianggap benar, jadi ajaran Injil yang bercanggah dengan al-Quran ini adalah salah. Tetapi nabi Muhammad telah menyuruh umatnya supaya menghormati Injil, oleh itu, nas-nas al-Kitab itu telah dipalsukan oleh umat Kristian." Tanggapannya ini tidak berdasarkan kepada hakikat-hakikat sejarah, tetapi hanya di atas pendapat dan hemat Ibn Khazem semata-mata, dan juga pada hasratnya untuk menjaga kebenaran al-Qur'an.5 Setelah dia memutus untuk mengambil jalan ini, tiada sebarang daya yang dapat menghentikan Ibn Khazem mengejar keazamannya. Nampaknya cara yang paling mudah ialah untuk serang dan mengecam musuh-musuhnya. "Kalau kita dapat membuktikan kepalsuan Kitab mereka, semua bantahan-bantahan mereka akan kehilangan apa-apa kewibawaan."6 Ini telah mendorongnya membuat pernyataan sinis "Umat Kristian telah kehilangan Injil yang telah diwahyukan bagi mereka kecuali segelintir yang dibenarkan oleh Tuhan sebagai satu kesaksian untuk menentang mereka."7

Penulis-penulis seterusnya telah memeluk dan memperkembangkan tanggapan ini. Pemalsuan Al-Kitab terus didakwakan oleh Salikh ibn-al-Khusain (meninggal dunia 1200 TM), Ahmad at-Qarafi (meninggal dunia 1285 TM), Sa'id ibn-Khasan (1320 TM), Muhammad ibn-Abi Talib (1327 TM), ibn-Taimija (1328 TM) dan lain-lain. Sejak itu dakwaan dan tanggapan ini telah menjadi bahan tetap dalam 'resipi' polemik Islam menentang syiar Kristian.

Penulis-penulis ini telah mendakwa Maharaja Konstantine dan Paulus sebagai pemalsu-pemalsu yang utama. Watak Konstantine yang telah dikelirukan oleh penulis-penulis ini (kononnya beliau telah melibatkan diri dalam Sidang Nicea) dipersalahkan oleh kerana kononnya dia telah merekakan cerita penyaliban Hazrat Isa bagi sebab-sebab politik dan dialah menghadkan catatan-catatan Injil kepada empat jilid. Mengenai Paulus pula, banyak lagi cerita yang tidak masuk akal telah direkakan oleh mereka. Menurut satu cerita, Paulus adalah seteru utama kepada umat Kristian dan ingin sangat untuk menghapuskan ajarannya. Usaha awalnya melalui kekerasan dan kezaliman tidak berjaya, jadi dia mencuba helah lain iaitu dengan 'berpura-pura' memeluk akidah Kristian termasuk dibaptiskan. Tujuannya ialah bagi merosakkan ajaran Kristian dari dalam. Untuk memperkukuhkan lagi kesan pemelukan akidah Kristiannya itu, Paulus ingin dikenang sebagai seorang yang telah bermati syahid bagi ugama Kristian. Jadi, dia telah reka cerita bahawa Hazrat Isa telah menjelma kepadanya pada suatu malam dan menyuruhkannya pergi mengorbankan diri di kaki sebuah gunung. Pada hari sebelum kematiannya kononnya Paulus telah memanggil tiga orang raja Kristian yang utama dan menyampaikan kepada setiap satu wahyu rahsia yang berlainan. Kepada yang pertama diberinya 'wahyu' Al-Masih itu adalah Anak Tuhan, yang kedua diberi 'wahyu' Siti Maryam itu isteri Tuhan dan yang ketiga pula ialah Tuhan itu adalah 'tiga'. Apabila matahari terbit pada pagi seterusnya maka keluarlah Paulus dengan berkain selubung berwarna kelabu dan membawa sebilah pisau. Dan beliau telah menikam dirinya sehingga mati dengan tangannya sendiri. Orang ramai yang menyaksikannya kagum dan menganggap dia sebagai seorang pesuruh Tuhan. Inilah cerita kononnya bagaimana umat Kristian telah terima ajaran-ajaran serong mereka dan telah dibahagikan kepada mazhab-mazhab yang berlainan8. Menurut cerita-cerita lain Paulus adalah seorang raja Yahudi, atau seorang biarawan di kota Roma 150 tahun selepas Hazrat Isa al-Masih. Semua cerita-cerita ini bersetuju dengan dakwaan bahawa beliau ialah seorang yang telah membuat pemalsuan dengan licik, dan 'telah berpura-pura memeluk agama Kristian supaya dapat merosakkan agama itu dari dalam.'

Dongeng-dongeng ini mengenai raja Konstantin dan Paulus berasal daripada campuran sumber-sumber anti-Kristian Yahudi, legenda-legenda Parsi dan tulisan-tulisan Marcion.9 Untuk membuktikan bahawa cerita-cerita ini tidak mempunyai kesahihan sejarah bukan menjadi satu perkara yang rumit. Paulus hidup dari 5 TM ke 67 TM, beliau memperkembangkan ajaran yang sama dengan Hawariyun-hawariyun yang lain dan dia telah mengarang kebanyakan daripada warkah-warkah dalam kitab Perjanjian Baru. Konstantin ialah Maharaja Roma dari 312 - 337 TM. Beliau telah membenarkan umat Kristian mengamalkan agama mereka dengan aman. Konstantin tidak mereka cerita penyaliban Hazrat Isa atau cuba membuat pindaan kepada Kitab Injil. Sidang Nicea yang bersidang dari 20 Mei ke 25 Ogos tahun 324 TM tidak mengeluarkan apa-apa perintah tentang tulisan-tulisan 'apocrypha'. Seramai 300 uskup-uskup yang berjemaah di sana telah berbincang tentang pentafsiran dan pemahaman nas Al-Kitab dan BUKAN tentang isi kandungan Al-Kitab itu sendiri. Semua pemimpin-pemimpin Kristian di Jemaah itu mempunyai persetujuan penuh mengenai nas Al-Kitab dan kesahihannya pada masa itu. Semua ini adalah hakikah-hakikah sejarah yang nyata.

Kalau kita mengetahui apa yang menyebabkan sesuatu penyakit, itulah langkah pertama untuk mencari ubatnya. Umat Islam seringkali membaca tulisan-tulisan dan karya-karya mereka sendiri yang hanya mengulangi dakwaan-dakwaan lama mereka terhadap ajaran Kristian sehingga hanya itulah yang meyakinkan mereka. Seekor katak yang hidup di dalam perigi boleh yakin ia telah mengalami lautan. Apakah jawapan kepada jalan buntu ini? Untuk benar-benar mencapai kemajuan dalam proses berdialog yang ikhlas, kedua-dua para Muslim mahupun Kristian sewajarnya mengabaikan dan melepaskan prasangka-prasangka,salah tafsiran dan tanggapan lama mereka masing-masing terhadap Kitab-kitab suci mereka dan mengkaji fakta-fakta objektif dengan teliti dan dengan fikiran yang terbuka.

Teks al-Injil

Ini membawa kita kepada penilaian teks Injil sendiri. Bolehkah kita menemui teks-teks asal dan menentukan ketepatan kata-kata yang diilhamkan Tuhan itu yang telah dicatat di antara 50 dan 90 TM? Banyak saintis-saintis dan para ilmuan yang lain telah menumpukan tenaga dan kehidupan mereka bagi memperoleh jawapan kepada soalan ini. Pengkajian 'text criticism' telah membuat penelitian yang begitu rapi kepada banyak penulisan-penulisan yang kuno dan lama; di antaranya buku-buku Perjanjian Baru (New Testament). Saya akan cuba menjelaskan dalam perenggan-perenggan berikut proses ini yang sebenarnya satu kaedah yang cukup rumit dan teliti.

Pada zaman Hazrat Isa al-Masih semua buku-buku dan surat-surat kena ditulis dengan tangan. Apabila semua tulisan-tulisan Perjanjian Baru telah sempurna dicatat, mereka hanya dapat diperkembangkan kepada jemaah-jemaah Kristian di merata tempat dengan mengambil catitan-catitan yang telah sempurna ditulis. Jenis surat ini digelar 'manuskrip'(dr.bahasa Latin yang bermaksud 'ditulis dengan tangan'). Bahan yang digunakan pada masa itu ialah 'papyrus', sejenis kertas berkualiti rendah yang disediakan daripada sejenis buluh. Oleh kerana kitab-kitab suci sering digunakan -semasa pembacaan peribadi ataupun semasa Sembahyang Ahad, manuskrip-manuskrip terawal itu mudah menjadi luntur dan susuh, dan kena diganti dengan catitan-catitan manuskrip yang baru.

Pada abad keempat tahun Masehi, sejenis bahan yang lebih tahan lasak telah dijumpai, iaitu kertas kulit(parchment). Kertas kulit ini dibuat daripada jalur-jalur kulit kambing atau biri-biri yang telah dikikis, disamak dan dijahit rapi untuk dijadikan gulungan. Kulit gulungan ini semestinya lebih mahal untuk dihasilkan, akan tetapi keistimewaannya ialah satu bahan yang amat susah untuk dimusnahkan. Sedikit demi sedikit lebih banyak buku-buku Perjanjian Baru dicatit di atas gulungan-gulungan kulit tersebut, yang diberi nama 'Kodis(codice)' atau buku-buku dimana kepingan-kepingan kulit disusun satu demi satu sama seperti buku yang ada pada hari ini. Ada juga kemajuan dalam bidang penulisan. Pada abad pertama T.M. setiap huruf bahasa Yunani mengunakan huruf besar (tulisan Majuskul). Lepas itu satu jenis yang berbeza telah muncul (tulisan Miniskul). Apabila para ahli sains menjumpai manuskrip yang lama, mereka cuba menentukan umur dokumen itu. Lepas itu, mereka akan menyalin teksnya dengan sebaik-baiknya dan mengkaji segala ciri-ciri catatan itu. Teks-teks yang telah dibaik-pulih dari sesuatu manuskrip itu akan dibandingkan dengan teks-teks lain yang telah dijumpai.

Untuk membuat pengkajian tulisan-tulisan Perjanjian Baru, ahli-ahli sains mempunyai banyak sekali bahan-bahan sejarah. Ada tidak kurang daripada 4,680 buah naskhah yang ditulis di dalam bahasa Yunani (Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani). 68 buah daripada mereka adalah dalam bentuk papyri, 241 adalah dalam salinan bentuk majuskul, 2,533 adalah salinan miniskul dalam gulungan kulit (parchments) dan terdapat 1,838 koleksi petikan-petikan nas Al-Kitab bagi ibadat hari Ahad.

Ada juga lebih daripada 6,000 naskhah terjemahan dalam bahasa-bahasa lama seperti bahasa bahasa Latin, Syria, Koptic Mesir, Eropah tengah (Gothic), Armenia, Habsyah, Georgia, Arab Nubia, Parsi dan Slav.

Sumber ketiga bagi tujuan perbandingan ialah petikan-petikan Kitab suci yang terdapat pada lebih dari 220 tokoh-tokoh dan pemimpin gereja awal (church Fathers) dan para ulama-ulama Kristian.

Ada di antara naskhah-naskhah tersebut yang sangat tua. Salah satu daripada koleksi papyrus dikenali sebagi 'P52' mengandungi sebahagian daripada Injil yang dicatit oleh Yahya-seorang Hawariyun dan murid Hazrat Isa al-Masih. Tarikhnya telah ditetapkan pada 130 T.M., yakni salinan Injil ini tidak melebihi empat puluh tahun selepas catatan asalnya. Satu lagi contoh salinan Injil yang sahih ialah Kodeks Sinaiticus yang telah disalin pada tahun 350 T.M. di Mesir. Sebanyak 347 muka suratnya telah dipelihara dan ini pula menjangkau lebih kurang keseluruhan jangka masa Perjanjian Baru. Dengan membandingkan tulisan manuskrip tersebut boleh disimpulkan bahawa tiga orang penyalin telah mengusahakannya.

Ciri-ciri dalil-dalil itu

Untuk membandingkan ribuan naskhah-naskhah ini dan sumber-sumber lain yang menjangkau jangka masa lebih kurang dari abad kedua sehingga abad keempat-belas merupakan satu tugas yang amat berat. Tetapi ia telah dilakukan! Proses penyalinan yang telah berulang-ulang dari abad ke abad telah menyebabkan penyerapan beberapa perbezaan yang kecil kepada teks-teks. Ini dikenali sebagai 'perbezaan bacaan'. Sekali terjadinya suatu perbezaan kecil ini kepada kandungan sesuatu teks, ia akan 'diwarisi' oleh naskhah-naskhah yang telah disalin daripadanya. Dengan menganalisis semua perbezaan-perbezaan kecil ini, ahli sains telah dapat mengumpulkan banyak naskhah-naskhah kepada beberapa kelompok utama dan daripada ini dapat mengesan bahawa semua naskhah-naskhah tersebut telah berpunca daripada sumber yang sama. Dalam cara begini, versi-versi teks yang paling awal dapat dikesan dan dibentuk semula dengan rapi dan sangat tepat. Kita dapat mengesahkan bentuk dan keadaan teks pada penghujung abad yang ketiga T.M. mengikut empat aliran transmisi iaitu Iskandariah, Barat, Kaisari dan Antiokus. Dengan proses ekstrapolasi ke lebih dalam lagi mengenai sejarah teks-teks itu, kita dapat tentukan teks yang asal bagi semua teks-teks tersebut.

Hasilnya semua penyelidikan dan kajian-kajian ini ialah kesahihan dan kewibawaan teks Perjanjian Baru telah dikukuhkan kedudukannya tanpa apa-apa keraguan lagi. Kita dapat menentukan hakikat dengan muktamad bahawa teks yang ada pada kita hari ini adalah sama dengan teks Perjanjian Baru yang asal.10

Untuk menyatakannya secara yang kuantitatif pula: kesan perbezaan-perbezaan kecil yang telah menyerap kedalam teks dalam proses penyalinan selama berabad-abad ini ialah hanya kepada satu perpuluhan lima peratus jumlah teks asal (yakni sepatah perkataan bagi setiap enam puluh patah perkataan); dan tiada membawa apa-apa kesan pengajaran atau pun perbezaan kepada akidah Kristian pada hari ini. Sebanyak sembilan puluh lapan perpuluhan lima peratus teks Alkitab mempunyai dasar sahih yang kukuh yang tidak dapat dipertikaikan.

Ini membuktikan bahawa teks itu tidak dipalsukan. Sesungguhnya, kalau ada seseorang yang ingin cuba membuat suatu pemalsuan, muslihat ini dapat dikesan dengan mudahnya. Cubalah fikirkan satu senario di mana seorang pemilik Bank yang kaya di Singapura telah menulis surat wasiatnya yang menghuraikan bagaimanakah harta bendanya akan dibahagikan selepas lima puluh tahun yang akan datang. Orang kaya ini mempunyai lima orang anak dan setiap satu daripada mereka telah menyalin satu salinan surat wasiat tersebut masing-masing. Setiap satu di antara mereka telah membawa salinan surat masing-masing semasa berhijrah ke lima tempat yang berlainan di dunia iaitu London, Cape Town, Los Angeles, Sydney dan Rio de Janeiro. Setiap orang anak orang kaya tersebut telah mempunyai lima orang anak masing-masing dan mereka pula telah membuat salinan surat wasiat yang asal itu. Cucu-cucu orang kaya ini pun telah memperolehi lima orang anak mereka masing-masing dan mereka juga telah membuat salinan surat wasiat datuk mereka bagi anak-anak mereka. Pada suatu hari, pemilik bank yang kaya di Singapura itu telah kehilangan surat wasiatnya yang asal, dengan membandingkan salinan-salinan yang banyak yang telah dibuat oleh anak-anak, cucu-cucu dan cicit-cicit pemilik itu di seluruh dunia, Surat wasiat yang asal itu dapat disahkan. Kalau mana-mana anak atau cucu si orang tua itu ingin membuat pindaan kepada teks Surat yang asal itu, pemalsuannya itu akan didedahkan serta-merta kerana berbeza dengan salinan-salinan surat asal yang sudah ada!

Dalam cara yang sama, mana-mana percubaan memalsukan teks Al-Injil akan didedahkan dengan serta-merta kerana percanggahan dan perbezaannya dengan beribu-ribu salinan teks asal yang ada.

Raja Ashoka yang beragama Buddha telah memerintah di India dari 273 S.M. ke 240 S.M., dia telah mengumumkan suatu perlembagaan berlandaskan perikemanusiaan yang unik. Dia perintah supaya perlembagaannya itu diukir pada tempat-tempat umum di empayarnya saperti batu-batan besar, tiang-tiang dan tembok-tembok gua. Lebih kurang tiga-puluh lima ukiran-ukiran tersebut dijumpai dan telah dibaik-pulih.

Oleh sebab itu kita dapat mengesahkan kandungan perlembagaan Raja Ashoka yang asal. Walaupun seorang daripada pengukir-pengukir itu cuba meminda teks asal Ashoka untuk memperdayakan kita, pemalsuan itu dapat dibuktikan dengan membandingkan ukiran-ukiran lain yang ada.

Injil merupakan perlembagaan bagi gereja yang awal. Beribu-ribu salinannya telah dibuat daripada teks asalnya dari awal lagi, kalaulah kononnya suatu pemalsuan telah berlaku, tentu sekali ia dapat didedahkan dengan mudah.

H.K.Moulton yang telah menyelidiki dan mengkaji manuskrip-manuskrip Injil lebih daripada empat puluh tahun, boleh dipetik bagi memberi kesimpulan bagi hakikat ini. Dia telah mencapai kesimpulan bahawa perbezaan-perbezaan kecil di antara beberapa teks tidak membawa kesan yang buruk kepada mana-mana ajaran-ajaran Kristian. Katanya lagi:

    "Setelah semua dokumen-dokumen ditapis dan diteliti serapi-rapinya didapati bahawa pada dasarnya mereka adalah secocok…"

Tidak ada buku yang telah diteliti dan diselidik dengan sehebatnya buku-buku Perjanjian Baru. Tiada mana-mana pemalsuan yang dapat tahan pengujian dan penyelidikan sedemikian rupa (yang telah diadakan terhadap buku-buku Perjanjian Baru). Kita boleh meyakini Kitab-Asal yang ada pada kita (hari ini), ia telah dikenakan pengujian yang runcing tetapi ini tidak dapat mengemukakan apa-apa kelemahan padanya.11

Penjaga-penjaga Ajaran.

Jadi, telah dibuktikan di atas bahawa umat Kristian dari awal-awal lagi telah memelihara dengan setia ajaran-ajaran yang diterima mereka daripada Isa al-Masih. Ini pula bukanlah perkara yang menghairankan. Pengikut-pengikutnya amat mengutamakan pemeliharaan mutiara-mutiara rohani yang telah dianugerahkan mereka oleh Tuhan. Seawal T.M. 50 Paulus telah menulis: "Saudara-saudaraku, kamu harus tetap percaya dan berpegang kepada ajaran-ajaran yang telah kami sampaikan…"(2 Tesalonika 2 ay.15). "Sentiasa mengikut ajaran yang aku berikan kepada kamu (1 Korintus 11 ay.2). "Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah perkara terpenting: Al-Masih mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam AlKitab…Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia dihidupkan semula…Kami semua mengisytiharkan perkhabaran yang sama dan maku semua percaya kepadanya…Berita Baik itu akan menyelamatkan kamu jika kamu berpegang kepadanya dengan teguh (1 Korintus 15:3-4,11,2).

Umat Kristian yang terawal amat mementingkan apa-apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh Isa Al-Masih. Orang-orang Yunani dan Roma telah mengikut taraf yang agak tinggi di dalam penulisan-penulisan sejarah. Mereka tahu ini memerlukan mereka melapurkan fakta-fakta yang objektif, yang dapat dibuktikan oleh saksi-saksi dan dokumen-dokumen yang asal.

Para ilmuan moden telah memutus bahawa beberapa ahli-ahli sejarah pada masa kuno boleh diyakini dan dipercayai dalam tulisan-tulisan mereka. Herodotus, Thucydides, Polybius dan Tacitus adalah cemerlang dalam bidang ini; Josephus, Kaisar(Caesar), Polynius dan Livy adalah boleh diyakini. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang cuai, umat Kristian yang awal itu akur kepada peraturan dan cara-cara mencatat rekod-rekod yang benar dan sahih.12 Oleh itu, kita seharusnya menerima dengan serius kenyataan Lukas bahawa dia telah merujuk kepada saksi-saksi (Lukas 1 ay.2) dan seterusnya bersambung: "Saya sendiri telah menyelidiki semua peristiwa itu dari permulaannya, maka ada baiknya saya juga menulis satu laporan yang teratur untuk Tuan..supaya Tuan dapat tahu dengan selengkapnya bahawa apa yang telah diajarkan kepada Tuan memang benar." (Lukas 1 ay.3-4). Umat Kristian secara lazimnya telah sentiasa ingin mengetahui kebenaran sepenuhnya segala-gala yang telah diajari kepada mereka.

Satu Permulaan Baru

Umat Kristian dan Muslim berkongsi banyak kepercayaan yang sama. Tuhan yang maha Esa, Pencipta segala-galanya dan Punca segala wahyu-wahyu. Hakim yang penyayang; yang akan menghukum penjahat dan menganjarkan mereka yang salih. Pada masa kini apabila fahaman materialisme menonjol-nonjolkan kepalanya yang berpengaruh di seluruh dunia, amatlah penting dan mustahak supaya semua ahli-ahli Kitab menekankan bidang-bidang yang dikongsikan bersama-sama di antara mereka dan bukanlah perbezaan-perbezaan yang membawa kepada percanggahan dan perselisihan sesama sendiri. Ini bermakna bahawa prasangka-prasangka yang tidak berasas di kedua-dua pihak seharusnya dijatuhkan. Pada bulan Februari 1976, seramai 1,200 para rombongan daripada enam puluh buah negara mengambil bahagian di dalam satu Seminar 'Dialog Islam-Kristian'. Para Kristian disitu telah memohon peserta-peserta Muslim supaya mengenal dan mengkaji Perjanjian Baru secara lebih terbuka dan mendalam dan untuk menjatuhkan tuduhan 'pemalsuan' terhadap mereka. Untuk berdialog memerlukan kedua-dua pihak menerima kesahihan Kitab-kitab suci mereka masing-masing.13

Sesungguhnya kebanyakan tokoh dan pemikir-pemikir Islam yang agung telah menerima kesahihan teks Injil dan Perjanjian Baru. Untuk menghuraikan nama-nama mereka disini merupakan penutup yang sesuai bagi karangan ini. Kesaksian mereka membuktikan bahawa dialog di antara para Muslim dan Kristian tidak usah dibelenggui oleh tuduhan yang telah dipelopori oleh Ibn-Khazem. Dua ahli sejarah Islam yang agung, Al-Mas'udi (meninggal 956 T.M.) dan Ibn-Khaldun (meninggal 1406 T.M.) telah memegang kepada kesahihan teks Al-Injil. Empat orang ahli ulamak yang terkenal pun telah menyetujui hakikat ini: Ali at-Tabari (meninggal 855 T.M.), Qasim al-Khasani (meninggal 860 T.M.), 'Amr al-Ghakhiz (869 T.M.) dan tokoh yang terutama, imam Al-Ghazzali (1111 T.M.).14 Pandangan ini pula disokong oleh Abu Ali Husain Ibn Sina, lebih dikenali di Barat sebagai 'Avicenna' (m. 1037 T.M.). Al-Bukhari (m.870 T.M.) yang terkenal kerana mengumpulkan hadith-hadith yang terawal, telah memetik daripada Al-Qur'an sendiri (Surah Ali-Imran 3 ay.72,78) bagi membuktikan bahawa teks Al-Kitab Al-Mukaddis tidak pernah dipalsukan.15

Akhir kata, seorang tokoh Muslim terkemuka di zaman moden, Muhammad Abduh Sayyid Ahmad Khan, seorang 'ulamak Islam moden' yang telah menerajui pembaharuan sosial pada era moden ini, telah menerima keputusan-keputusan sains moden. Beliau telah berkata:

    "Bersabit dengan teks Al-Kitab (Bible), ia tidak mengalami apa-apa perubahan. Juga tiada sesiapa yang dapat mengemukakan sesuatu teks (alternatif) yang berbeza sebagai teks yang sahih".16

Bersyukurlah kepada Tuhan kerana kesaksian tokoh-tokoh yang jujur ini! 

"Mengenal Isa Almasih"

Nabi-nabi TUHAN seperti Nabi Nuh hidup selama 950 tahun; Nabi Adam selama 930 tahun; Nabi Ibrahim selama 175 tahun dan Nabi Ismail hidup selama 137 tahun! Mereka semuanya menikmati hidup yang begitu lama dan kehidupan yang membanggakan. Walaubagaimanapun, purata umur kini hanyalah dalam lingkungan antara 66 hingga 80 tahun bagi seorang manusia. Jarang sekali kita mendengar umur seseorang itu menjangkau lebih dari 100 tahun! Apakah yang menyebabkan kemerosotan usia yang mendadak ini?

Hidup dan mati seseorang itu kadang-kadang kita kaitkan dengan takdir Tuhan. Setengah orang hidup sampai umur yang tua, dan setengah orang pula mati dalam umur yang masih muda lagi. Tua atau muda, seseorang itu pasti akan menemui ajalnya bila sampai masa nanti. Alkitab, kitab suci orang Kristian, memberi satu penjelasan mengapa manusia mempunyai umur yang pendek. Salah satu faktor utama ialah dosa.

Alkitab ada menyatakan:

"Orang yang takut dan hormat kepada ADONAI akan hidup lama; orang jahat akan mati sebelum saatnya." (Kitab Amsal Bab 10 ayat 27)

"Hai anakku, jangan lupa akan ajaranku. Ingatlah selalu akan perintahku, supaya panjang umurmu dan makmur hidupmu." (Kitab Amsal Bab 3 ayat 1 & 2)

APAKAH ITU DOSA?

Seterusnya, Kitab Amsal Bab 5 ayat 21 hingga 23 seterusnya menyatakan:

"ADONAI nampak segala perbuatanmu. Ke mana sahaja kamu pergi, kamu diawasi-Nya. Dosa orang jahat bagaikan perangkap. Orang itu akan terjerat oleh dosanya sendiri. Dia akan mati kerana tidak dapat menahan nafsu. Kebodohannya akan membawa dia ke kubur."

Dosa itu perbuatan melawan atau melanggar kehendak ADONAI:

"Tetapi orang yang terus menerus berbuat dosa, melawan ADONAI; kerana tiap dosa adalah perbuatan melawan kehendak ADONAI." (Surat I Yohanes Bab 3 ayat 4)

Dosa itu tidak memenuhi harapan ADONAI yang mulia:

"Ya, semua orang telah berdosa; semuanya tidak memenuhi harapan ADONAI yang mulia." (Surat Rom Bab 3 ayat 23)

Dosa itu perbuatan atau hal memberontak terhadap ADONAIsecara pasif dan aktif:

"ADONAI berfirman, 'Hai langit dan bumi, dengarlah firman-Ku! Anak-anak yang Aku besarkan telah memberontak terhadap Aku'." (Kitab Yesaya Bab 1 ayat 2)

Dosa itu tidak mempunyai kepercayaan terhadap ADONAI yakni memanggil ADONAI sebagai pembohong atau pendusta:

"Oleh itu, sesiapa yang percaya kepada Anak ADONAI(yakni, Kalimah ADONAI), mempunyai kesaksian itu di dalam hatinya. Tetapi sesiapa yang tidak percaya kepada ADONAI, menjadikan ADONAI pendusta kerana orang itu tidak percaya kepada apa yang difirmankan ADONAI tentang Anak-Nya." (Surat I Yohanes Bab 5 ayat 10)

Alkitab menyatakan:

"Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam syurga: Bapa(yakni, Pencipta), Firman(yakni, Isa Almasih) dan Roh Kudus(yakni, Petunjuk); dan ketiga-tiganya adalah satu." (I Yohanes bab 5 ayat 7)

Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1-3, kita diberitahu yang Firman itu merujuk kepada Isa Almasih:

"Sebelum dunia ini diciptakan, Firman sudah ada. Firman itu bersama-sama ADONAI, dan Firman itu sama dengan ADONAI. Sejak permulaan, Firman itu bersama-sama ADONAI. ADONAI menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di semesta alam ini yang dijadikan tanpa Dia."

Injil Yohanes bab 1 ayat 14 seterusnya menyatakan:

"Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita."

Dosa itu memilih jalan sendiri iaitu merancang hidup kita mengikut kehendak kita sendiri tanpa petunjuk TUHAN.

"Dahulu kita semua seperti domba yang sesat, masing-masing mengikut jalan sendiri. Tetapi ADONAI menjatuhkan hukuman kepadanya, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita." (Kitab Yesaya bab 53 ayat 6)

Setiap kesalahan merupakan dosa:

"Setiap kesalahan tentu saja merupakan dosa. Saya tidak membicarakan dosa-dosa yang biasa;yang saya bicarakan ialah dosa yang berakhir dengan kematian." (Surat I Yohanes bab 5 ayat 17)

"Jikalau kita berkata bahawa kita tidak berdosa, kita hanya menipu diri sendiri dan tidak mau menerima kebenaran." (Surat I Yohanes bab 1 ayat 8)

KEADAAN MANUSIA - SEORANG PENYELAMAT(ALMUKHALIS) DIPERLUKAN

Manusia berada di dalam keadaan kebinasaan dan menghadapi hukuman:

"Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, 'Tidak seorang pun yang benar di sisi ADONAI, tidak seorang pun yang memahami apa yang benar, dan tidak seorang pun menyembah ADONAI. Semua orang sudah menjauhkan diri daripada ADONAI; semuanya sudah sesat. Tidak seorang pun berbuat benar; seorang pun tidak!' " (Surat Rom Bab 3 ayat 10-12)

Secara am, manusia telah memilih jalan yang tidak bermoral dan menemui jalan yang menyesatkan:

"Kerana manusia tidak mahu mengakui ADONAI, ADONAI membiarkan fikiran mereka menjadi rosak, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Hati mereka penuh dengan kejahatan, kekejaman, ketamakan, kebusukan dan kedengkian, keinginan untuk membunuh, berkelahi, menipu, dan mendendam. Mereka suka mengumpat, memburukkan nama orang lain; mereka sombong dan biadab, yang membenci ADONAI dan bercakap besar. Mereka memikirkan cara-cara baru untuk melakukan kejahatan. Mereka melawan ibu bapa, tidak berakhlak, memungkiri janji, dan tidak berperikemanusiaan. Mereka tahu bahawa menurut hukum ADONAI, orang yang berbuat semua itu harus dihukum mati. Namun demikian mereka terus menerus melakukan hal-hal itu; bahkan mereka menyetujui orang lain yang berbuat demikian." (Surat Rom Bab 1 ayat 28-32)

Manusia ditinggalkan dalam keadaan dosa jauh dari nikmat dan persahabatan dengan TUHAN.

"Tetapi yang menjadi penghalang ialah dosa-dosamu. Itulah yang telah memisahkan kamu dengan TUHAN. Kerana segala dosamu, maka Dia tidak mau melihat kamu dan tidk mau mendengarkn kamu." (Kitab Yesaya bab 59 ayat 2)

Surat Rom bab 3 ayat 23 menggambarkan keadaan manusia dari analisa ADONAI Sendiri iaitu memiliki roh yang tidak bernyawa lagi:

"Ya, semua orang telah berdosa; semuanya tidak memenuhi harapan ADONAI yang mulia." (Surat Rom Bab 3 ayat 23)

Ayat yang disebutkan tadi ditujukan kepada semua orang. Seorang Penyelamat diperlukan oleh kerana manusia sudah berdosa. Penyelamat itu akan menebus dosa manusia.Hanya ADONAI sajalah yang boleh melaksanakannya.

HUKUMAN KERANA DOSA - HUKUMAN MATI

TUHAN memberi peringatan kepada manusia(yakni kepada Adam dan Hawa) semasa menempatkan mereka di Taman Eden:

"Semua buah di taman ini boleh kaumakan, kecuali buah Pohon Pengetahuan kerana buah pohon itu akan membukakan matamu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau engkau makan buah pohon itu, engkau pasti mati." (Kitab Kejadian Bab 2 ayat 17)

ADONAI berfirman lagi di dalam ayat berikut:

"Sebab upah dosa ialah maut." (Surat Rom Bab 6 ayat 23a)

Adakah ADONAI mencampakkan kita begitu saja tanpa memberi jalan keluar? Adakah ADONAIg membiarkan kita musnah tanpa apa-apa harapan? Tentunya tidak! ADONAI yang Maha Penyayang dan Pengasih membuka satu jalan untuk memberi harapan kepada umat manusia.

PENAWAR TUHAN - KORBAN DARAH YANG TIDAK BERDOSA

ADONAI berfirman: "...tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa." (Surat Ibrani Bab 9 ayat 22)

Mari kita ambil Nabi Adam sebagai contoh. Adam berdosa, tetapi dengan pengorbanan seekor binatang, TUHAN memberikan satu jalan untuk memperbaharui ikatan harmoni yang sedia wujud di antara ADONAI yang Maha Suci dengan Adam yang berdosa.

Setiap tahun orang yang beragama Islam meraikan Hari Raya Haji (korban, adha) iaitu hari besar Islam yang dirayakan pada 10 Zulhijah. Pada hari itu, setiap keluarga mengorbankan seekor binatang. Mereka mengingat kembali peristiwa korban yang dibuat oleh Nabi Ibrahim di mana ADONAI menggantikan anak Nabi Ibrahim yang dijadikan korban dengan seekor domba.

"Setelah itu, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya untuk menyembilih anaknya. Pada saat itu, malaikat ADONAI berseru kepadanya dari langit, 'Ibrahim! Ibrahim! Singkirkn pisau itu, jangan kaubunuh anakmu. Kerana Aku tahu bahawa engkau mengutamakan ADONAI dalam hidupmu sehingga engkau rela menyerahkan bagi-Ku anakmu yang sangat kaukasihi sekalipun." (Dari Taurat, Kitab Kejadian Bab 22 ayat 10-12)

"Ketika Ibrahim mengangkat kepalanya dan memandang sekitarnya ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersekat di semak-semak. Maka Ibrahim mengambil itu sebagai pengganti anaknya untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran." (Dari Taurat, Kitab Kejadian bab 22 ayat 13)

Peristiwa tersebut memberi gambaran kepada kita mengenai penebusan dosa yang disediakan oleh ADONAI. ADONAI memberi petunjuk kepada kita tentang prinsip pengorbanan dan penggantian di sini.

Menerusi pengorbanan, penumpahan darah berlaku. Hukuman dosa mesti dibayar. Persoalannya ialah sama ada kita sendiri yang menanggung dosa melalui hukuman mati atau melalui penggantian; atau kita membenarkan ADONAI Sendiri menanggungnya untuk kita melalui pengorbanan. Pengorbanan yang macam mana?

Seperti domba yang disediakan oleh ADONAI sebagai pengganti anak Nabi Ibrahim, ADONAI mengutuskan Isa Almasih ke dunia ini sebagai korban untuk menebus dosa kita dan untuk umat manusia pada keseluruhannya.

Isa Almasih berfirman:

"Aku ini Gembala yang baik. Aku mengenal domba-domba-Ku dan mereka mengenal Aku. Aku mempunyai domba-domba lain di dalam kandang yang lain. Mereka juga harus Kubawa dan mereka akan mendengar suara-Ku." (Injil Yohanes Bab 10 ayat 16)

Isa Almasih diutus bukan saja kepada bani Israel tetapi juga kepada "domba-domba" yang lain yakni umat manusia yang berada di dunia ini. Isa Almasih diutus untuk menyelamatkan kita dari ancaman hukuman mati.

Jika di bawah sistem sembah korban yang lama, darah lembu jantan dan darah kambing serta abu lembu muda dapat menyucikan tubuh manusia dari dosa. Bayangkanlah saja, betapa pastinya darah Isa Almasih boleh mengubah kehidupan serta hati kita.

Pengorbanan-Nya membebaskan kita dari kehausan mentaati peraturan lama dan menjadikan kita ingin melayani ADONAI yang hidup. Dengan pertolongan Roh Kudus, Isa Almasih rela mengorbankan nyawa-Nya Sendiri untuk menebus dosa kita.

ADONAI membayar suatu harga tebusan yang tinggi untuk melepaskan kita dari jejak nenek moyang yang berusaha dengan sia-sia untuk mencapai syurga. Isa Almasih yang mati di atas kayu salib telah mendamaikan segala sesuatu di bumi dan di syurga dengan ADONAI.

Oleh itu, kita sekarang dapat berdiri di hadirat ADONAI tanpa cela, tanpa sesuatu yang dapat menyebabkan kita ditegur oleh ADONAI.

Satu-satunya syarat ialah kita harus mempercayai kebenaran serta memegangnya dengan teguh, kuat di dalam ADONAI, yakin akan berita kesukaan bahawa Isa Almasih mati untuk kita, dan tidak ragu-ragu bahawa Isa Almasih ialah Penyelamat kita.

HIDUP BARU DAN PENGAMPUNAN

ADONAI kaya dengan rahmat. Dia sangat mengasihi kita walaupun secara rohani, kita sudah mati, dan sudah binasa kerana dosa kita. TUHAN mengembalikan hidup yang baru kepada kita pada waktu Dia membangkitkan Isa Almasih dari antara orang mati. Kita diselamatkan kerana kasih kurnia-Nya yang tidak layak kita terima.

Hidup yang baru ini dikurniakan oleh kerana kemurahan ADONAI. Kita tidak perlu bekerja keras atau membayar sesen pun untuk memperolehinya.

"Siapa pun yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan." (Surat Rom bab 10 ayat 13). Ayat ini bermakna sesiapa yang menyebut nama Isa Almasih untuk menyelamatkannya, Dia akan berbuat demikian.

Berikut ialah panduan untuk berdoa bagi menebus dosa kita:

" Ya Tuhan yang Maha Penyayang lagi Pengasih, saya memanggilMu agar Engkau menyelamatkan saya dari segala dosa yang menjadi jurang antara kita. Saya menerima Isa Almasih sebagai Penyelamat saya dan Penebus segala dosa saya. Saya bersyukur atas apa yang telah di lakukan oleh Isa Almasih yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin."

Kasih Abang Kepada Seorang Adik

Pernahkah kita bertanya, "Apakah kaitannya kematian Isa Al-Masih di atas kayu salib itu dengan kita ?" Persoalan ini mungkin merungsingkan fikiran kita kerana sesetengah orang tidak percaya bahawa Isa Al-Masih pernah mati. Tambah lagi, mati untuk menebus dosa manusia ?! Tidak masuk akal langsung!

Biarlah saya ceritakan satu kejadian yang betul-betul berlaku beberapa tahun yang lalu. Saya berharap cerita ini dapat memberi gambaran yang jelas dan munasabah untuk memahami perkaitan kita dengan kematian Isa Al-Masih.

Beginilah kisahnya.

Di negeri Jerman, lahirlah dua orang anak kembar. ‘Kembar’ maknanya rupa kedua-dua anak itu sama. Si abang rajin belajar dan berkelakuan baik. Setelah lulus persekolahan rendah, menengah dan atas, ia pergi melanjutkan pelajarannya dalam bidang kehakiman. Beberapa tahun kemudian, ia dilantik sebagai seorang hakim makhamah rendah, dan tidak lama kemudian, naik pangkat lagi untuk menjadi seorang hakim makhamah tinggi.

Si adik pula malas belajar dan tidak berkelakuan baik. Ia tidak lulus persekolahan rendah. Setelah besar, ia bergaul dengan satu kumpulan jahat yang melakukan kegiatan haram. Pada suatu hari, ia mengikut kumpulan jahat untuk pergi merompak sebuah bank. Setelah habis melaksanakan rompakan, mereka pun meninggalkan bank. Semasa hendak keluar, mereka dapati yang mereka sudah pun dikepung oleh sekumpulan anggota polis dan cuba melarikan diri. Ahli=ahli kumpulan itu berjaya melarikan diri tetapi nasib malang menimpa si adik itu. Di dalam cubaannya hendak melarikan diri, ia melepaskan tembakan dan menembak mati salah seorang daripada anggota polis yang menghampirinya.

Akhirnya, si adik itu ditangkap oleh pihak polis dan dihadapkan ke makhamah. Tarikh perbicaraan ditetapkan. Perbicaraan si adik itu dihakimi oleh abangnya sendiri. Pada akhir perbicaraan itu, si abang yang menghakimi kes adiknya menjatuhkan hukuman mati ke atas si adik kerana didapati bersalah. Sesi pengadilan pun berakhir. Si adik dibawa balik ke penjara. Orang ramai pula pulang ke rumah masing-masing. Tetapi si abang yang juga tuan hakim bagi kes perbicaraan adiknya, tidak dapat tidur pada malam itu. Ia sangat sayangkan adiknya. Keesokan harinya, ia pergi melawat adiknya di penjara. Apabila mereka bertemu, si abang mencadangkan agar mereka bertukar tempat. Dia sanggup berbuat demikian kerana kasihnya kepada si adik sehingga rela mati untuk menggantikan tempat adiknya. Itulah yang berlaku pada malam itu. Mereka bertukar pakaian. Si adik memakai pakaian si abang dan sebaliknya. Hal ini berlaku tanpa diketahui oleh sesiapa pun.

Si abang tinggal di penjara. Si adik pula keluar meninggalkan penjara. Bila hari untuk menjalani hukuman sudah tiba, si abang, yang mati menggantikan tempat adiknya. Demikianlah kisah sebuah cerita yang menyayat hati.

Kita kembali kepada persoalan tentang Isa Al-Masih yang mati di atas kayu salib. Apakah kaitannya dengan kita?

Kita sebagai manusia telah berdosa, dosa yang patut dikenakan hukuman mati. Selagi kita berdosa, kita tidak dapat bergaul atau pergi dekat dengan Tuhan, kerana Tuhan itu kudus. Dosa yang telah kita lakukan mesti dihukum kerana ADONAI itu adil. Oleh kerana kasih-Nya yang berkelimpahan itu, Tuhan tidak sanggup membiarkan kita dihukum, dan dicampak ke dalam neraka selama-lamanya. Oleh itu, Tuhan Sendiri meninggalkan "makhamah penghakiman-Nya" dan turun ke ‘penjara’, iaitu dunia kita. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan, "Kerana ADONAI begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Dia memberikan Anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan mendapat hidup sejati dan kekal."

Isa Al-Masih, "abang" kita itu, dihukum mati atas salib, menggantikan kita, ‘adik-adik’-Nya yang dikasihi. Inji Yohanes seterusnya mengatakan, "Sebab ADONAI mengirim Anak-Nya bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya."(ayat 17). Sekarang manusia dapat bersukacita dalam hubungan mereka yang baru dengan ADONAI ,semata-mata kerana apa yang dilakukan oleh Isa Al-Masih bagi kita. Isa telah menyerahkan nyawa-Nya bagi dosa kita, dan dengan demikian menjadikan kita sahabat ADONAI.

Ada setengah orang tidak percaya yang Isa Al-Masih benar-benar mati akibat penyaliban-Nya di atas kayu salib. Pendapat ini tidak boleh diterima kerana jika Isa Al-Masih tidak mati, kita belum lagi selamat dan tidak mungkin diselamatkan!

Persoalan yang perlu kita tanya apabila memerhatikan peristiwa ini ialah, "Bolehkah satu orang mati menggantikan semua umat manusia?" Jawapannya, "boleh".

Bacalah penjelasan lengkap akan hal ini yang diberi oleh seorang rasul yang bernama Paul yang dipetik dari Kitab Rom bab 5 :

"Ketika Nabi Adam jatuh ke dalam dosa maka dosa menjangkiti seluruh umat manusia. Dosanya menyebarkan kematian ke seluruh dunia; dan kerana itu, segala sesuatu menjadi tua dan mati, sebab semua telah berdosa. Tetapi Isa Al-Masih membawa pengampunan kepada banyak orang kerana kemurahan ADONAI. Dosa Nabi Adam yang satu itu mengakibatkan kematian bagi banyak orang, sedangkan Isa dengan cuma-cuma menghapuskan banyak dosa dan memberikan hidup yang penuh dengan kemuliaan."

Memang dengan dosa satu orang, maut mulai bermaharajalela. Tetapi alangkah lebih manfaatnya hasil perbuatan seorang lagi iaitu Isa Al-Masih! Tiap-tiap orang yang menerima rahmat Tuhan yang berkelimpahan dan pemberian kebenaran-Nya, akan hidup dan memerintah bersama-sama Dia. Inilah sebabnya orang Kristian berani mengatakan bahawa iman Kristian itulah satu-satunya jalan keselamatan dan jalan kepada kehidupan yang kekal di syurga.

Tidak ada jalan lain bagi si abang itu untuk menyelamatkan adiknya. Tuhan juga tidak mempunyai jalan lain. Isa Al-Masih menjadi pengganti kita. Demikian juga tidak ada jalan lain bagi si adik itu untuk diselamatkan kecuali melalui kerelaannya menerima pengorbanan abangnya. Demikian juga kita tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali menerima pengorbanan Isa bagi kita.


 

Muhammad di dalam Alkitab?

Tidakkah Kitab Suci orang Kristian meramalkan kedatangan Nabi Muhammad?

Muhammad mengajar bahawa kedatangannya telah dinyatakan oleh kitab-kitab yang lebih awal. Dia mengharapkan orang Kristian dan Yahudi untuk menerimanya sebagai nabi baru yang memenuhi kesemua ramalan yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Apabila mereka menolaknya, Muhammad bertindak dengan berkata bahawa mereka telah mengubah tulisan suci mereka.

Di antara orang-orang Yahudi ada pendengar-pendengar perkataan bohong, pendengar-pendengar untuk kaum lain yang tidak datang kepada engkau (ya Muhammad). Mereka telah mengubah perkataan dari pada tempatnya. (Surah Al-Maa-Idah 5:41)

Orang Muslim biasanya mengungkapkan kata-kata ADONAI kepada Musa dalam Ulangan 18:18-19 sebagai ayat penyokong kepada soalan yang sedang kita bahaskan:

Aku akan mengutus seorang nabi kepada mereka, nabi seperti engkau, dan yang daripada bangsa mereka sendiri. Aku akan menyampaikan firman-Ku kepadanya, dan dia akan menyampaikan segala perintah-Ku kepada umat itu.

Orang Islam percaya bahawa "nabi" yang disebutkan dalam petikan di atas ialah Muhammad. Ahli-ahli tafsir Islam merujuk kepada ayat berikut sebagai ayat penyokong:

Seorang saksi dari Bani Israil, telah mengakui (kebenaran) yang seumpamanya. (Surah Al-Ahqaaf 46:10)

Ulangan 18:18-19 telah diberi oleh ADONAI kepada Musa dalam Taurat dan menurut Injil, janji ini telah dipenuhi dengan kedatangan Isa Al-Masih enam ratus tahun sebelum Al-Quran ditulis. Ini disahkan dalam Kisah Para Rasul 3:18-23 yang berkata:

Dahulu kala melalui semua nabi, ADONAI memberitahu bahawa Penyelamat yang diutus-Nya harus menderita. Demikianlah perkara itu berlaku seperti yang dikehendaki-Nya. . . Tuhan akan menyuruh Isa Al-Masih datang kepada saudara-saudara, kerana dia sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi Penyelamat saudara-saudara. Dia harus tinggal di syurga sehingga tiba masanya bagi ADONAI menjadikan semuanya baru, seperti yang difirmankan oleh ADONAI melalui nabi-nabi-Nya yang suci pada zaman dahulu. Musa pernah berkata, ‘Tuhan, ADONAI kamu akan mengutus seorang nabi kepada kamu seperti Dia mengutus aku. Nabi itu akan datang daripada bangsa kamu sendiri. Kamu harus mendengar semua yang dikatakannya. Sesiapa yang tidak mahu mentaati kata-kata nabi itu, akan disingkirkan daripada umat ADONAI dan dibinasakan.’Stefanus mengulangi janji ini dalam khutbahnya sebelum dia mati syahid (Kisah Para Rasul 7:37).Jadi, rasul Petrus dan Stefanus mengakui bahawa Ulangan 18:18-19 merujuk secara khusus kepada Isa Al-Masih, seorang berbangsa Yahudi, "yang daripada bangsa mereka sendiri". Mustahil ayat ini merujuk kepada Muhammad kerana dia seorang berbangsa Arab dari keturunan Ismail.

Di dalam Injil, ada beberapa ayat di mana orang Yahudi memanggil Isa Al-Masih "Nabi"

    * Apabila Isa masuk ke Yerusalem, seluruh kota menjadi gempar. Orang bertanya, "Siapakah dia?" "Dia Isa, nabi dari Nasaret di Galilea," jawab orang ramai yang mengiringi Isa Al-Masih. (Matius 21:11)
    * "Perkara-perkara yang berlaku kepada Isa, orang Nasaret itu," jawab mereka. "Dia seorang nabi. Di sisi ADONAI  dan pada pandangan semua orang." (Lukas 24:19)
    * Apabila orang ramai melihat mukjizat yang dilakukan oleh Isa Al-Masih, mereka berkata, "Sesungguhnya dia Nabi yang diharapkan datang ke dunia!" (Yahya 6:14)

Akhir kata, kenabian seseorang tidak hanya bergantung hanya kepada ramalan-ramalan tentang nabi itu tetapi atas sifat dan perbuatannya. Melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib, pengikut-pengikut Isa Al-Masih dapat lihat bahawa dia adalah nabi yang telah dinyatakan dalam Kitab Suci.Bukankah perkataan Yunani "Paracletos" dalam Injil satu rujukan kepada Muhammad?

Di dalam petikan-petikan berikut, Isa Al-Masih berjanji untuk menghantar seorang Penghibur. Orang Muslim mengambil janji-janji ini sebagai ramalan Isa Al-Masih tentang kedatangan Muhammad.

Aku akan mohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi Penolong lain, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. (Yahya 14:16)

Aku akan mengutus Penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang ADONAI. Apabila dia datang, dia akan memberi kesaksian tentang aku. (Yahya 15:26)

Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. (Yahya 16:7)

Kesimpulan ini dibuat ialah kerana pakar-pakar agama Islam mengajar bahawa perkataan Yunani paracletos (yang diterjemahkan Penolong) sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani periclytos. Paracletos bermaksud seorang pembela, pembantu atau penghibur atau secara literal "orang yang dipanggil ke sisi untuk menolong." Menurut pakar-pakar agama Islam, perkataan periclytos yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan sebagai Ahmad, yang bermaksud "Dia yang terpuji", iaitu nama untuk nabi Muhammad. Walaupun begitu, kalau senarai kata-kata Yunani diperiksa, kita akan dapati bahawa perkataan periclytos tidak pernah wujud dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru! Perkataan ini sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani kleos yang bermaksud "mulia" atau "puji".

Jika kita membaca konteks Yahya 14:16, dengan cepat kita akan melihat bahawa Penolong yang disebut di sini ialah "Roh kebenaran" (ayat 17) atau "Roh Kudus (ayat 26). Hal ini sama untuk Yahya 15:26 dan 16:7 apabila dibaca dalam konteksnya. Roh Kebenaran ini bukan satu manusia tetapi Roh yang dikirimkan oleh Isa Al-Masih melalui ADONAI setelah dia bangkit dari kematian. Seperti yang tertulis tentang Roh ini: Dia akan diam bersama kamu dan akan berada di dalam kamu (Yahya 14:17).

Orang Muslim percaya bahawa "paracletos" itu merujuk kepada Muhammad kerana tafsiran ayat berikut dari Al-Quran:

Ingatlah, ketika Isa anak Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku rasul Allah kepadamu, serta membenarkan apa yang sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan seorang rasul, yang akan datang kemudianku, namanya Ahmad (Muhammad). (Surah Ash-Shaf 61:6)

Petikan ini mengesahkan bahawa Isa Al-Masih ialah rasul kepada bani Israil yang mengesahkan Taurat Musa. Ini secara tidak langsung juga mengesahkan Isa Al-Masih sebagai nabi yang dijanjikan dalam Ulangan 18:18-19.

"Rasul", yang bermaksud "dia yang diutus" dalam surah ini, menurut Injil Yahya bab 14 hingga 16, ialah Roh ADONAI dan bukan manusia bernama Muhammad. Yusuf Ali dalam huraiannya akan surah ini mengaku bahawa perkataan Yunani asal dalam Injil Yahya itu mungkin sekali "paracletos" dan bukan "periclytos". Pandangan seorang pakar agama seperti Yusuf Ali menampilkan kelemahan teori periclytos yang diheboh-hebohkan selama ini.

Satu daripada kelemahan Islam ialah ketidakupayaannya menerima penyataan ADONAI dalam Roh Kudus. ADONAI dalam Islam hanya boleh menyatakan dirinya melalui orang tengah, sama ada malaikat atau nabi dan rasul. Kebanyakan pakar agama Islam mengajar bahawa Roh Kudus adalah malaikat Jibrail. Dalam kes "paracletos" mereka telah berusaha melarikan diri dari konteks asal dengan tujuan menjadikan ayat-ayat ini satu ramalan tentang kedatangan Muhammad. Apa yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh hazrat Isa Al-Masih sebenarnya sesuatu yang jauh lebih mulia, iaitu kedatangan Roh ADONAI Sendiri yang suci dan murni.
 Isa Al-Masih itu ilahi?
 Orang Islam menerima Hazrat Isa sebagai seorang yang baik dan bermartabat tinggi tetapi menolak keilahianNya. Mereka mengatakan bahawa merekalah satu-satunya golongan manusia yang memberi penghormatan yang sesuai kepada Hazrat Isa; tidak seperti orang Yahudi yang mengatakan Hazrat Isa adalah anak luar nikah Siti Maryam atau seperti orang Kristian yang memuji dan memuliakan Hazrat Isa sebagai ADONAI. Bagi mereka kelakuan sebegini tidak seharusnya dibuat dan merupakan satu penghinaan kepada Hazrat Isa.

"Akulah ADONAI"
Salah satu kritikan yang cuba ditonjolkan oleh orang Islam untuk menyangkal keilahian Hazrat Isa berbunyi begini:

Di dalam seluruh Alkitab, Hazrat Isa tidak pernah berkata, "Akulah ADONAI", atau, "Sembahlah saya."

Kalau kita berharap untuk melihat kenyataan di atas dalam Alkitab, sememangnya kita akan kecewa. Memang benar tidak ada catatan dalam Alkitab di mana Hazrat Isa secara terus-terang mengkhabarkan keilahianNya. Hazrat Isa tidak pernah berbuat demikian, menyebarkan kepada umum identiti dan kedudukannya yang sebenar.
Apabila Hazrat Isa memulakan pelayanannya, Dia berkata bahawa Dia adalah hamba yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk "melayani orang serta menyerahkan nyawa-Nya untuk membebaskan banyak orang" (Markus 10:45). Hazrat Isa telah merendahkan diriNya sebagai manusia supaya Dia dapat melayani mereka. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Hal seperti ini ada berlaku di sekeliling kita. Apabila Perdana Menteri kita melipatkan lengan bajunya dan turun ke sawah padi untuk menuai padi yang sudah masak, membuktikan dia berjiwa rakyat, dia tetap Perdana Menteri kita. Walaupun dia buat sementara waktu telah turun ke tahap seorang petani, kedudukannya sebagai pemimpin negara tidak pernah berubah.
Kita perlu memahami hakikat ini terlebih dahulu, jika kita mahu memahami sebabnya mengapa Hazrat Isa tidak pernah berkata Dia ADONAI secara terbuka. Pelayanan dan pernyataan Hazrat Isa berasaskan matlamatNya datang ke dunia dan bukan identiti peribadiNya. Kalau begitu, adakah Hazrat Isa akan mengisytiharkan keilahianNya secara terbuka setelah Dia memilih kehidupan sebagai hamba dengan penuh kerendahan hati? Saya rasa tidak! Tambahan pula, bolehkah Hazrat Isa melayani orang yang sakit, berdosa, miskin, tanpa harapan dan memikul beban yang berat jika Dia mengutamakan pengisytiharan identitiNya yang sebenar? Jelas jawapannya tidak! Itulah sebabnya Hazrat Isa sering melarang orang mengheboh-hebohkan identitiNya yang ilahi.

Dia menyembuhkan semua orang sakit, dan melarang mereka memberitahu orang lain tentang Dia. (Matius 12:15,16).

Hazrat Isa, walaupun memiliki sifat ADONAI, tidak memilih untuk mengisytiharkan aspek tersebut tetapi sebaliknya dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kalau ini sengaja dilakukan Hazrat Isa, maka tidak masuk akADONAI jika Dia mengumumkan keilahianNya kerana hal itu tidak sejajar dengan matlamat Dia menjelma di dunia.

Sebenarnya Dia ilahi tetapi Dia tidak menganggap keadaan-Nya yang ilahi harus dipertahankan-Nya. Sebaliknya, Dia rela melepaskan segala-galanya, lalu menjadi seperti seorang hamba. Dia datang sebagai manusia dan hidup seperti manusia. (Filipi 2:6,7).

Sebenarnya, adalah mudah bagi manusia percaya sekiranya Hazrat Isa mengakui secara terus-terang identitiNya yang sebenar.

Oleh itu orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Hazrat Isa. Mereka bertanya, "Berapa lamakah guru mahu membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah dengan terus terang. Adakah guru Penyelamat yang diutus oleh ADONAI?" (Yahya 10:24)

Tetapi Hazrat Isa enggan menyatakan identitiNya dengan terus terang kerana kepercayaan yang berdasarkan kenyataanNya tidak memerlukan iman lagi. Iman "bererti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat." (Ibrani 11:1). Mungkinkah Hazrat Isa menyatakan keilahianNya secara tidak langsung supaya kita bebas menilai tindakan-tindakanNya sehingga membawa kepada pertumbuhan iman yang kukuh? Walaupun Dia tidak menyatakan siapa dan apa Dia sebenarNya, saya percaya Hazrat Isa telah memperlihatkan siapa diriNya yang sebenar melalui tingkah lakuNya lalu membiarkan manusia menilai apa yang sebenarnya dinyatakan oleh perkataan dan perbuatanNya.
Umat Kristian percaya bahawa Hazrat Isa adalah ADONAI walaupun dia tidak menyatakan ini di mana-mana bahagian Alkitab dengan terus-terang. Cara untuk mengatasi dilema ini bukanlah dengan mencari ayat-ayat tertentu di mana Hazrat Isa berkata dia ADONAI, tetapi dengan membaca keseluruhan Alkitab, khasnya Perjanjian Baru, dan merenungkan identitinya yang sebenar. Adalah cukup jelas dalam kata-kata dan perbuatannya, bahawa keilahian Hazrat Isa diakui dan tidak dapat dielakkan. Dari kata-kata Hazrat Isa sahaja, adalah sangat menghairankan jika kita berfikir bahawa dia adalah insan biasa sahaja. Keseluruhan rekod Injil menyatakan mesej ini: Hazrat Isa bukan hanya seorang manusia biasa.
Mari kita lihat beberapa contoh daripada Kitab Injil:
 1. Hazrat Isa mengakui kewujudannya yang kekal
 2. Mereka berkata kepada Hazrat Isa, "Umurmu belum lagi lima puluh tahun dan kamu sudah melihat Abraham?" Hazrat Isa menjawab, "Apa yang Aku katakan ini benar: Sebelum Abraham dilahirkan, Aku sudah ada." (Yahya 8:57-58)
 3. Hazrat Isa Maha Tahu
 4. Apabila Hazrat Isa nampak Natanael datang kepadaNya, Dia berkata tentang Natanael, "Inilah orang Israel sejati; tiada kepalsuan padanya!" Natanael bertanya kepada Hazrat Isa, "Bagaimana tuan mengenal saya?" Hazrat Isa menjawab, "Sebelum Filipus memanggil kamu, Aku telah nampak kamu di bawah pokok ara itu." (Yahya 1:47-48)
  Hazrat Isa menjawab, "Pergilah panggil suamimu lalu kembalilah ke sini." Wanita itu menjawab, "Saya tidak bersuami." Lalu Hazrat Isa berkata, "Betul katamu bahawa kamu tidak bersuami. Kamu sudah berkahwin lima kali, dan lelaki yang tinggal denganmu sekarang ini bukan suamimu. Memang benar katamu." (Yahya 4:16-18)
 5. Hazrat Isa akan menghakimi segala bangsa
 6. Bapa tidak menghakimi sesiapa pun. Dia sudah menyerahkan segala kekuasaan untuk menghakimi orang kepada AnakNya. Oleh itu semua orang menghormati Anak sebagaimana mereka menghormati Bapa. (Yahya 5:22-23b)
 7. Hazrat Isa Maha Kuasa
 8. Mukjizat-mukjizatNya mengukuhkan kebenaran ini. Memang diakui bahawa nabi-nabi lain juga melakukan mukjizat, tetapi mereka melakukannya dengan memohon kuasa ADONAI melalui doa. Hazrat Isa tidak melakukan ini kerana sifat keilahianNya berkuasa melakukan mukjizat. Juga perlu dinyatakan di sini bahawa murid-murid Hazrat Isa melakukan berbagai mukjizat dalam nama Hazrat Isa:
  Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Aku sama sekali tidak mempunyai wang, tetapi apa yang ada padaku akan aku beri kepadamu: dengan kuasa Hazrat Isa Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah!" (Kisah Para Rasul 3:6).
 9. Hazrat Isa berkuasa mengampuni dosa
 10. Hazrat Isa melihat bahawa mereka sangat beriman. Oleh itu Dia berkata kepaa orang lumpuh itu, "AnakKu, dosamu sudah diampunkan. Tetapi kepada kamu Aku akan membuktikan bahawa di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampunkan dosa. Lalu Hazrat Isa berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tikarmu, dan pulanglah!" (Markus 2:5,10-11)
 11. Hazrat Isa mengaku datang dari syurga
 12. ". . . kerana Aku sudah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakKu sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus Aku. Akulah roti yang memberi hidup, roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. (Yahya 6:38a, 51a)
 13. Hazrat Isa akan membangkitkan semua orang yang mati
 14. ". . . Aku harus membangkitkan mereka semua pada Hari Kiamat. Memang inilah kehendak BapaKu: Semua orang yang melihat Anak lalu percaya kepadaNya akan beroleh hidup sejati dan kekal, dan Aku akan membangkitkan mereka pada Hari Kiamat" (Yahya 6:39b-40)
  Hazrat Isa berkata kepada Marta, "Akulah yang membangkitkan orang mati dan yang memberi hidup. Sesiapa yang percaya kepadaKu akan hidup, meskipun dia sudah mati." (Yahya 11:25)
 15. Kedudukan akhirat semua manusia bergantung kepada tindakbalas mereka kepada identiti Hazrat Isa.

Itulah sebabnya Aku berkata kepada kamu, bahawa kamu akan mati dalam dosa kamu. Memang kamu akan mati dalam dosa kamu, jika kamu tidak percaya bahawa ‘Akulah Dia yang menyebut diriNya AKU.’ (Yahya 8:24)

Kesemua hakikat ini menunjuk kepada keilahian Hazrat Isa. Semua yang dinyatakan di atas adalah sifat dan hak istimewa ADONAI yang juga diakui dalam Islam. Apakah dengan menyatakan semua ini, Hazrat Isa tidak berkata dia itu ADONAI? Seringkali Dia dituduh menghina martabat ADONAI apabila menyatakan hal-hal di atas. Walaupun Dia tahu bahawa tuntutNya itu akan membawa kepada hukuman mati dia tidak berganjak daripada pernyataan-pernyataannya yang penuh kontroversi itu.

Semua orang Yahudi di situ menjawab, "Menurut hukum kami dia harus dihukum mati kerana dia mengaku dirinya Anak ADONAI." (Yahya 19:7)

Jelaslah bagi Hazrat Isa bahawa segala kenyataanNya adalah benar dan diucapkan dengan akal yang waras. Al-Quran memaparkan Hazrat Isa sebagai seorang yang benar, waras dan terhormat. Jadi, adalah mustahil untuk Hazrat Isa berdusta, apatah lagi sanggup mati untuk kenyataan-kenyataan yang Dia sendiri anggap salah! Jika kata-kata ini tidak diucap oleh Hazrat Isa (seperti yang disarankan sesetengah pihak), apakah Hazrat Isa mahu mati untuk kenyataan-kenyataan dusta orang lain tentang diriNya?

"Sembahlah Saya"
Pernahkah Hazrat Isa berkata kepada orang ramai, "Sembahlah saya"? Ini adalah satu soalan yang sukar dijawab dan jawapannya berkaitan dengan apa yang telah dibincangkan sebelum ini, iaitu pernyataan Hazrat Isa akan keilahianNya. Jika Hazrat Isa secara umum tidak mengakui diriNya sebagai ADONAI, apakah patut kita mengharapkan Dia memberitahu orang ramai supaya menyembahNya? Pasti tidak!
Walaupun begitu, Hazrat Isa menyatakan keilahianNya dengan jelas dalam kenyataan-kenyataan dan perbuatan-perbuatanNya yang luarbiasa. Ketika Dia membuat satu pengakuan atau mukjizat-mukjizatNya ada orang yang menyembah Dia. Terdapat banyak peristiwa di mana orang menyembah Hazrat Isa dan dalam setiap peristiwa Dia tidak pernah menolak atau menghalang penyembahan mereka.
Kemudian pengikut Hazrat Isa yang di perahu sujud menyembah Hazrat Isa sambil berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak ADONAI!" (Matius 14:33)
Tiba-tiba Hazrat Isa datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, "Sejahtera kamu." Mereka menghampiri Dia, memegang kakiNya, dan menyembah Dia. (Matius 28:9)
Apabila mereka melihat Hazrat Isa, mereka menyembah Dia meskipun ada di kalangan mereka yang ragu-ragu. (Matius 28:17)

Untuk menghargai aspek kehidupan Hazrat Isa ini, marilah kita membandingkannya dengan pengalaman Paulus dan Barnabas. Kedua-dua hamba ADONAI ini melarang dan mengutuk orang yang menyembah mereka sambil berkata bahawa mereka adalah manusia biasa walaupun mereka berjaya melakukan mukjizat:
Imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar bandar, datang membawa lembu jantan dan bunga ke pintu gerbang. Dia dan orang ramai hendak mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. Apabila Barnabas dan Paulus mendengar apa apa yang akan dilakukan oleh orang di situ, mereka mengoyak-goyak pakaian lalu berlari ke tengah-tengah orang ramai sambil berseru, "Mengapakah kamu melakukan hal ini? Kami pun manusia seperti kamu semua! Kami datang di sini untuk mengkhabarkan Berita Baik supaya kamu meninggalkan berhala-berhala yang tidak berguna itu lalu datang kepada ADONAI yang hidup, Pencipta langit, bumi dan laut serta semua yang ada di dalamnya. (Kisah Para Rasul 14:13-15).
Sebaliknya, Hazrat Isa tidak pernah menghalang sesiapapun yang datang menyembahNya! Keizinan Hazrat Isa sesungguhNya berkata, "Sembahlah saya!"

Anak Maryam, Anak ADONAI
Semestinya tidak ada bantahan mengenai Hazrat Isa sebagai anak Maryam. Alkitab menunjukkan bahawa orang yang hidup pada masa Hazrat Isa memang mengakui demikian mengenaiNya.

Bukankah dia ini tukang kayu, anak Maryam dan juga saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini?" Oleh itu mereka tidak mahu menerimanya. (Markus 6:3)
Pengertian ini datang dari kehidupan dan rupa Hazrat Isa sebagai manusia. Kerana itu mereka hairan bagaimana Dia, anak seorang wanita biasa dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Sememangnya Hazrat Isa seorang manusia, seorang berbangsa Yahudi, anak kepada Yusuf dan Maryam, seorang tukang kayu yang mempunyai beberapa adik-beradik baik lelaki-laki mahupun perempuan. Dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maryam dan taat kepada mereka seperti mana-mana anak lain.
Setelah itu Hazrat Isa pulang bersama-sama mereka (Maryam dan Yusuf) ke Nasaret dan taat kepada mereka.Ibu-Nya menyimpan semua perkara ini di dalam hati. Hazrat Isa bertambah besar dan bujaksana, dan Dia menyenangkan hati ADONAI mahupun manusia. (Lukas 2:51-52)
Hazrat Isa mencapai kedewasaan seperti manusia biasa dan menampakkan ciri-ciri biasa yang dimiliki semua manusia. Ini termasuklah:
 1. Menjadi letih
 2. Di situ ada sebuah perigi yang dahulunya milik Yakub. Hazrat Isa yang penat kerana perjalanan-Nya, duduk di pinggir perigi itu. (Yahya 4:6)
 3. Makan dan minum
 4. Apabila Anak Manusia datang, Dia makan dan minum; lalu semua orang berkata, ‘Lihatlah orang ini! Dia rakus, pemabuk, sahabat pemungut cukai, dan sahabat orang berdosa!’ (Matius 11:19a)
 5. Menjadi sedih dan menangis
 6. Apabila Hazrat Isa melihat Maryam menangis dan semua orang Yahudi yang datang bersama-sama Maryam juga menangis, Hazrat Isa sedih hati dan terharu. Hazrat Isa menangis. (Yahya 11:33 dan 35)
 7. Wafat

Lalu Hazrat Isa berseru dengan suara lantang, "Ya Bapa, Aku serahkan diri-Ku ke dalam tangan-Mu!" Setelah berkata demikian, Dia pun meninggal. (Lukas 23:46)

Hazrat Isa adalah seperti manusia dalam hampir semua hal. Dia mengalami apa yang manusia lain alami kecuali dosa.

Imam Agung kita bukanlah imam yang tidak dapat bersimpati terhadap segala kelemahan kita. Sebaliknya, kita mempunyai Imam Agung yang pernah dicubai dalam segala hal seperti kita sendiri, tetapi Dia tidak berbuat dosa! (Ibrani 4:15)

Ramai orang Islam membangkitkan isu tentang kemanusiaan Hazrat Isa. Mereka bertanya:

Sekiranya Hazrat Isa adalah Tuhan, mengapa dia makan? Tuhan tidak makan. Mengapa Dia tidur? Tuhan tidak tidur.

Sebenarnya pendekatan perbincangan ini salah pada tempatnya. Pendekatan umat Islam tidak sesuai dengan perbincangan tentang amalan Hazrat Isa sebagai manusia. Kesimpulan yang sepatutnya dibuat dengan amalan-amalan Hazrat Isa ini ialah bahawa dia manusia dan bukan sebagai bukti yang Dia bukan ADONAI. Amalan Hazrat Isa yang dibangkitkan membuktikan Hazrat Isa adalah manusia tulen. Ini juga kepercayaan orang Kristian yang tidak menafikan kemanusiaan Hazrat Isa. Amalan-amalan dan sifat-sifat Hazrat Isa ini tidak menyatakan atau menafikan keilahianNya dan kerana itu tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk menolak keilahianNya.
Saya percaya kita boleh menyimpulkan bahawa Hazrat Isa bukan ADONAI sekiranya Hazrat Isa tidak pernah memberi apa-apa tanda yang membuktikan keilahianNya. Akan tetapi jika kita boleh tunjukkan bahawa Hazrat Isa telah membuktikannya, maka kita terpaksa mengakui Hazrat Isa sebagai ilahi. Untuk menyatakan bahawa Isa Al-Masih adalah Tuhan tidak semestinya menghalang Hazrat Isa menjadi manusia, lebih-lebih lagi jika ADONAI yang telah berancang menjelma sebagai manusia. Hal ini sangat ajaib tetapi tidak mustahil jika kita menghargai kuasa ADONAI yang tidak terbatas.

Hazrat Isa adalah Tuhan dan manusia. Kedua-dua sifat ini telah disatukan di dalam satu peribadi. Walaupun Dia makan, Dia juga memberi makanan kepada 5000 orang dengan menggunakan lima ketul roti dan dua ekor ikan (Yahya 6:5-13). Dia tidur mengharapkan murid-muridNya percayakan Dia ketika perahu mereka dipukul ombak kerana Dia masih berkuasa walaupun sedang tidur (Markus 4:35-41). Walaupun Dia menjadi letih, Dia mengundang orang ramai untuk datang kepadanya untuk mendapat kelegaan bagi jiwa mereka (Matius 11:28). Walaupun Dia menderita dengan teruk, Dia menyembuhkan orang yang sakit dan membebaskan yang diseksa. Hazrat Isa mati dan bangkit pada hari ketiga. Dengan kebangkitannya, Hazrat Isa tidak lagi letih atau sakit dan Dia hidup selama-lamanya. Kalau itu ialah pengertian anda tentang Hazrat Isa, maka Hazrat Isa - manusia tulen itu adalah juga ADONAI.

Penjelmaan ADONAI sebagai manusia Hazrat Isa adalah satu kenyataan Injil yang jelas. Rasul Yahya seorang Hawari dalam Injil tulisannya dengan jelas menyatakan kepada kita bahawa "pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan ADONAI dan Firman itu adalah ADONAI" (Yahya 1:1). Kita juga diberitahu bahawa "Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita" (Yahya 1:14). Oleh itu Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita bersifat jasmani dan ilahi serta mempunyai keberadaan yang kekal bersama ADONAI. 

Seorang dari anak ADONAI atau satu-satunya Anak ADONAI?
Satu kritikan daripada Islam yang telah muncul menyatakan bahawa Hazrat Isa adalah anak ADONAI sama seperti semua hamba Tuhan lain yang setia kepada ADONAI. Dengan ini apa yang ingin disampaikan ialah gelaran ‘Anak ADONAI’ yang diberikan kepada Hazrat Isa bukanlah sesuatu yang unik.
Menurut Ahmad Deedat dalam bukunya ‘Al-Masih di dalam Islam’, perkataan ‘anak daripada ADONAI’ merujuk kepada setiap orang yang setia yang menggenapi kehendak dan rancangan ADONAI. Penyataan Hazrat Isa sebagai anak ADONAI mungkin lebih dekat kepada pengertian "telah menjadi anak ADONAI kerana dia lebih setia kepada ADONAI berbanding kemampuan setiap daripada kita."
Walaupun takrif ‘anak’ yang diberikan oleh Islam (iaitu hamba yang setia dan taat kepada ADONAI) tidak begitu salah, Islam membuat kesalahan yang besar dalam ilmu Tafsir kerana memberikan maksud ini kepada perkataan ‘anak’ tanpa mengambil kira konteksnya. Penggunaan perkataan ‘anak’ hanya boleh difahami dalam konteks di mana ianya dijumpai. Contohnya:
 • Kaum Israel dipanggil anak ADONAI bukan kerana mereka menggenapi kehendak ADONAI tetapi kerana mereka dipilih menjadi umat pilihan ADONAI (Hosea 11:1).
 • Raja-raja kaum Israel dipanggil anak ADONAI kerana ADONAI telah mentahbiskan mereka dan memberi kepada mereka pimpinan dan keselamatan.
 • Adam dipanggil anak ADONAI kerana dia tidak ada ibubapa dan dicipta oleh ADONAI (Lukas 3:38).
 • Umat Kristian adalah anak ADONAI kerana mereka percaya kepada Hazrat Isa Al-Masih (Yahya 1:12). Semua golongan manusia semestinya melakukan kehendak ADONAI tetapi alasan dasar kenapa mereka dianggap anak ADONAI adalah kerana perhubungan yang ADONAI sendiri telah tetapkan dengan mereka.
Jelaslah dari contoh-contoh di atas bahawa definisi Islam bagi 'anak' (seperti yang disyorkan Ahmad Deedat) sangat terhad dan tidak berjaya mencakup sepenuhnya skop penggunaan perkataan ‘anak’ dalam Alkitab.
Seperti yang telah dikatakan, inilah kesalahan asas Islam apabila ia menterjemah dan mentafsirkan setiap penggunaan perkataan ‘anak’ yang dipasangkan dengan nama Hazrat Isa.
Hazrat Isa memanggil ADONAI dengan nama yang intim, iaitu ‘Abba’, satu panggilan intim untuk bapa yang dipakai pada zaman Hazrat Isa (Markus 14:36). Adalah sangat penting untuk kita sedar bahawa panggilan ‘Abba’ tidak pernah digunakan oleh orang Yahudi apabila memanggil ADONAI. Yang menarik, ia hanya digunakan oleh kanak-kanak apabila mereka bercakap dengan bapa kandung mereka. Tambahan pula, apabila merujuk kepada persekutuan dan perhubunganNya dengan ADONAI dan ketika memanggil Dia, Hazrat Isa menggunakan ungkapan intim ‘BapaKu’ dan bukan ungkapan biasa ‘Bapa kami’. Ini menunjukkan kemesraan perhubungan di antara Hazrat Isa dan ADONAI, kemesraan seorang anak dengan bapanya.
Apabila merujukkan ADONAI kepada orang Yahudi, Hazrat Isa hanya menggunakan ungkapan ‘Bapa kamu’ dan bukan ‘Bapa kita’. Dia menggunakan frasa ‘BapaKu’, BapaKu di syurga’ atau ‘Bapa’ apabila rujukanNya kepada ADONAI berkaitan dengan diriNya dan ‘Bapa kamu’ apabila bercakap dengan orang Yahudi. Ini tidak bermaksud ada dua Bapa (ADONAI), tetapi dua perhubungan yang berbeza dengan ADONAI yang esa.
Ikatan kemesraan yang tiada bandingnya antara Hazrat Isa dan ADONAI menjelaskan persekutuan yang lengkap bukan sahaja di dalam tujuannya tetapi juga dari segi kepentingannya. Hazrat Isa menggalakkan murid-muridNya untuk percaya bahawa Dia di dalam ADONAI dan ADONAI di dalam Dia.

Percayalah kepada-Ku, bahawa Aku bersatu dengan Bapa, dan Bapa bersatu dengan Aku. (Yahya 14:11a).

 Inilah sebabnya Hazrat Isa dapat mengaku bahawa perkataan dan pekerjaannya adalah dari ADONAI:
 • Apa yang ADONAI kerjakan, Dia juga buat (Yahya 5:19).
 • ADONAI membangkitkan orang yang mati dan memberi hidup, Hazrat Isa juga demikian – memberi hidup kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki (Yahya 5:21).
 • ADONAI memiliki hak istimewa menjadi hakim kepada manusia, tetapi sekarang ADONAI menyerahkan penghakiman ini kepada Hazrat Isa (Yahya 5:22).
 • ADONAI sedang bekerja, Hazrat Isa pun bekerja (Yahya 5:17).
 • Apabila kita melihat Hazrat Isa, ia adalah sama seperti melihat ADONAI (Yahya 14:9).
 • Dalam mengenal Hazrat Isa kita pun mengenal ADONAI (Yahya 8:19).
 • Percaya kepada Hazrat Isa adalah percaya kepada ADONAI (Yahya 14:11).
 • Menghormati Hazrat Isa sama seperti menghormati ADONAI dan membenci Hazrat Isa ialah juga membenci ADONAI (Yahya 5:23, 15:23).
Dalam pengertian orang Yahudi (yang tidak cuba dibetulkan oleh Hazrat Isa), apabila Hazrat Isa memanggil ADONAI sebagai BapaNya sendiri, Dia membuat diriNya sama taraf dengan ADONAI. Hal ini sahaja cukup sebagai dasar yang kuat mengapa Hazrat Isa dipanggil Anak ADONAI.

Tetapi Hazrat Isa berkata kepada mereka, "Bapa-Ku sentiasa bekerja; Aku pun harus bekerja." Kata-kata-Nya ini membuat para penguasa Yahudi semakin bertekad untuk membunuh Dia. Bukan sahaja Dia telah melanggar hukum hari Sabat, tetapi Dia berkata bahawa ADONAI itu BapaNya. Hal ini bererti Dia menyamakan diri dengan ADONAI. (Yahya 5:17-18)

Hazrat Isa, apabila ditekan dengan kuat untuk membuktikan diriNya kepada yang berdegil, menjawab ‘Ya’ kepada soalan mereka: "Apakah kamu Al-Masih (Kristus), Anak ADONAI yang hidup?" (Markus 14:61-62). Dengan pengakuan ini Hazrat Isa dikutuk bukan kerana dia didapati bersalah tetapi kerana orang Yahudi tidak mahu percaya kepada Dia sebagai Anak ADONAI. Jika, Hazrat Isa dengan tidak sengaja telah menyesatkan orang Yahudi dan sebenarnya bermaksud mengatakan yang Dia adalah anak ADONAI dalam maksud yang biasa, apakah Dia rela mahu membenarkan diriNya menjalankan hukuman salib yang memalukan itu?
Bukan Hazrat Isa sahaja yang menggelar dirinya Anak ADONAI. Ramai lagi memanggilnya dengan gelaran ini:
 • ADONAI sendiri memanggil Hazrat Isa anakNya pada waktu pembaptisan dan penjelmaan Hazrat Isa (Markus 1:9,11, 9:7).
 • Natanael apabila melihat Hazrat Isa berkata, "Rabbi, Engkau Anak ADONAI." Hazrat Isa mengambil ini sebagai pengakuan iman Natanael berdasarkan pengetahuanNya yang lebih awal mengenai Natanael (Yahya 1:49-50).
 • Yahya Pembaptis pada pertemuannya dengan Hazrat Isa mengaku bahawa Yesuslah satu-satunya Anak ADONAI (Yahya 1:34).

Tunggal

Tidak seorang pun pernah melihat ADONAI. Anak tunggal Bapa yang sama dengan Bapa dan di sisi Bapa, sudah menunjukkan ADONAI kepada kita. (Yahya 1:18)
Pengertian mengenai perkataan ‘anak tunggal’ menyebabkan ramai orang Islam tersandung kerana mereka mengaitkan definisi perkataan ini kepada maksud amnya yang melibatkan aspek kelamin/seks. Perkataan ini tidak semestinya membawa pengertian kelamin/seks/biologi. Perkataan ini berasal dari kata Yunani ‘monogenes’ yang boleh bererti ‘hanya satu’ atau ‘satu-satunya’. Kamus Webster pula menerangkan perkataan ini sebagai ‘menjadi bapa kepada’.
Seseorang itu boleh menjadi anak melalui beberapa cara. Contohnya, di dalam Lukas 3:23, orang Yahudi mengenal Hazrat Isa sebagai anak Yusuf dan Maryam. Yusuf dianggap sebagai bapa Hazrat Isa, bukan secara biologi tetapi berdasarkan perkahwinannya dengan Maryam dan juga kerana kedua-duanya telah memelihara Hazrat Isa Al-Masih. Dalam kes ini, Hazrat Isa dianggil anak Yusuf kerana telah berlakunya penggantian yang sah dan bukan kerana dia keturunan yang sebenarnya.
Kita telah faham bahawa perkataan ‘anak ADONAI’ di dalam Alkitab mengambil pelbagai penggunaan dan tidak satupun yang bermaksud ‘anak ADONAI’ secara jasmani. Perkataan ‘anak tunggal’ mempunyai penggunaan yang pelbagai di dalam Alkitab. Bersabit dengan Hazrat Isa, perkataan ini bermaksud: ADONAI adalah BapaNya dalam pengertian yang khusus seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Pentafsiran ini adalah sesuai di dalam konteks yang lebih luas mengenai pengakuan Hazrat Isa sebagai Anak ADONAI. Oleh itu adalah menghairankan bahawa walaupun orang Islam mengerti dengan betul bahawa adanya ramai watak dalam Alkitab yang dipanggil anak ADONAI dan tiada satupun di antaranya yang merujuk kepada pengertian biologi, tersandung dengan perkataan yang sama apabila digunakan untuk Hazrat Isa kerana mereka menjelaskannya melalui pengertian biologi/jasmani!


Asal Mulanya

Pakar agama Kristian yang tinggal di kalangan orang Islam berfikir bahawa perkataan ‘anak tunggal’ walaupun tidak ada kaitan dengan proses biologi, tidak akan mendapat pertimbangan oleh orang Islam. Mereka berfikir adalah lebih sesuai dengan konteks sekeliling untuk menyampaikan Hazrat Isa sebagai anak dalam pengertian asalnya. Ertinya, menyatakan bahawa Hazrat Isa telah diutuskan oleh ADONAI untuk menggenapi rancangan keselamatanNya. Walaupun Hazrat Isa dinyatakan sebagai yang diutuskan, ini mesti difahami bukan hanya dari segi amanatNya kerana ini boleh menyebabkan Hazrat Isa hanya seperti nabi-nabi lain yang telah diutus.
Pengutusan Hazrat Isa bererti Dia datang atau berasal dari ADONAI
Hazrat Isa menjawab, "Meskipun Aku memberi kesaksian tentang diri-Ku sendiri, kesaksian-Ku benar, kerana Aku tahu dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. . . Kamu datang dari bawah, tetapi Aku datang dari atas. Kamu berasal dari dunia; Aku tidak berasal dari dunia. . . Seandainya ADONAI benar-benar Bapa kamu, tentu kamu akan mengasihi Aku, kerana Aku datang daripada ADONAI. Aku tidak datang dengan kehendak-Ku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus Aku. (Yahya 8:14,16,23. Juga lihat Yahya 5:36, 6:46, 8:42, dan 16:27).

Selepas Hazrat Isa menggenapi misiNya, Dia memberitahu murid-muridNya bahawa Dia akan kembali kepada ADONAI, ke tempat kediaman asalNya. Inilah sebabnya kenapa Hazrat Isa mengakui pengetahuanNya mengenai ADONAI adalah ekslusif.
Aku mengenal Dia, kerana Dialah yang mengutus Aku dan Aku datang daripada-Nya. (Yahya 7:29).
Ini juga bermakna Hazrat Isa mempunyai keberadaan yang kekal dan memiliki kemuliaan serta kedaulatan bersama dengan ADONAI bahkan sebelum dunia ini ada! Pengakuan Hazrat Isa ini bukan sahaja menjelaskan penjelmaanNya yang langsung (dari syurga ke bumi) tetapi juga sumber keperibadianNya (terbit daripada ADONAI).
Ya Bapa, muliakanlah Aku sekarang dengan kemuliaan yang Aku miliki bersama-sama-Mu sebelum dunia ini dijadikan. (Yahya 17:5)

Maka, jelaslah Hazrat Isa adalah ADONAI, kekal bersama ADONAI, diutus oleh ADONAI.


 ADAKAH HAZRAT ISA MATI DI KAYU SALIB
DAN BANGKIT DARI KEMATIAN ?


 1. Apakah Kepercayaan Umat Kristian yang sebenarnya ?
 2. Alkitab merupakan rekod sejarah yang unggul mengenai kehidupan dan ajaran Isa Al-Masih. Dalam 1 Korintus 15:3, 4 ada tercatat: 'Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah perkara terpenting: AlMasih (AlMasih) mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam AlKitab. Hal ini juga tertulis di dalam AlKitab: Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia dihidupkan semula.' Juga di Matius 28:5-7 firman Tuhan menyatakan : 'Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu : "Janganlah kamu takut: sebab aku tahu kamu mencari Isa yang disalibkan itu. Dia tidak berada di sini, sebab Dia telah bangkit sama seprti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Dia telah baring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridNya bahawa Dia telah bangkit dari kalangan orang mati.' Umat Kristian sejagat telah dengan sebulat suara mencapai persetujuan mengenai akidah mereka dalam perkara ini melalui pengakuan "Syahadat Para Rasul" (Apostle's Creed) dipetik seperti berikut : "(Isa) Yang disalibkan oleh Pontius Pilate dan dikuburkan, dan pada hari Ketiga, telah bangkit dari maut, yang terangkat ke Syurga, dan duduk di sebelah tangan kanan ADONAI, apabila Dia akan datang untuk menghakimi mereka yang hidup dan yang mati." Akidah umat Kristian pun adalah berlandaskan kepada dasar-dasar dalil-dalil sejarah yang kukuh, seperti manuskrip-manuskrip lama Perjanjian Baru yang mengandungi Kitab Injil yang telah dicatat di antara 30 hingga 200 Tahun Masehi, penulisan dan catatan-catatan terawal pemimpin-pemimpin Kristian yang terkenal (church fathers) dan juga tulisan-tulisan sumber bukan Kristian. Misalnya terdapat lebih dari 5,000 naskhah manuskrip lama Perjanjian Baru berbanding dengan lebih kurang 10 naskhah sahaja bagi tulisan-tulisan sejarah lama yang lain seperti karya-karya Herodotus, Caesar dan Tacitus.
 3. Rujukan dan ramalan-ramalan di dalam  Firman ADONAI yang bernubuat tentang kematian al-Masih.
Cerita-cerita mengenai kematian Hazrat Isa di kayu salib itu terdapat di dalam keempat-empat tulisan Injil yang masing-masing telah ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan Yahya (Yohanes), mereka ini ialah hawariyun dan sahabat kepada al-Masih yang karib. Mereka ini juga merupakan saksi-saksi utama kehidupan Isa-al-Masih dan segala peristiwa-peristiwa yang dilaluinya. Kesaksian dari keempat-empat penulis Injil ini merupakan kesaksian dengan mata kepala mereka sendiri, di mana mereka sendiri telah menyaksikan segala-sesuatu yang kena-mengena dengan kehidupan Hazrat Isa. Menurut Hukum Taurat, kesaksian dua atau tiga orang yang telah melihat dengan mata mereka sendiri sesuatu peristiwa adalah mencukupi bagi mengesahkan hakikat peristiwa itu (Ulangan 17:6-7). Sebab itulah kesaksian dari keempat-empat penulis Injil ini bahawa Hazrat Isa telah disalib dan meninggal dunia merupakan satu kesaksian yang sahih menurut hukum Taurat.
Terdapat bukti kukuh dari kesaksian Yahya, seorang lagi pengikut Hazrat Isa dari rujukan Yahya 19:24-25. Yahya telah mencatit kesaksiannya iaitu selepas Isa telah disalibkan "Seorang parajurit menikam lambungNya dengan tombaknya, dan seterusnya darah dan air telah mengalir keluar."
Hal ini sungguh menghairankan bagi Yahya sehingga dia terdorong untuk mencatit bahawa "Orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, ia tahu, bahawa dia mengatakan kebenaran(nya)."
Hari ini, para ahli sains dan doktor telahpun mendapati bahawa hal pengaliran darah dan air dari tubuh adalah akibat dari penyaliban dan kehancuran jantung orang yang disalib. Apabila Yahya telah mencatit darihal pengaliran keluar darah bercampur dengan air dari tubuh Hazrat Isa, dia tidak mungkin memahami implikasi dan maksudnya kejadian itu, akan tetapi pada hari ini, melalui kajian sains dan perubatan moden kita dapat mengesahkan bahawa peristiwa itu merupakan dalil yang kukuh bahawa hazrat Isa telah benar-benar mati di atas kayu salib.
Bukti yang lain pula ialah bahawa jika sekiranya orang yang disalib itu bukanlah Hazrat Isa, maka tidaklah mungkin bagi dia mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih seperti sifat yang tabii kepada Isa Al-Masih, misalnya:
"Bapa, ampunilah mereka sebab tidak diketahuinya apa yang diperbuatnya." Dan kalimatnya : " Sudah digenapi..!" Semua ini menunjukkan dengan sungguhnya bahawa yang mati tersalib itu tidak lain dan tidak bukan hazrat Isa sendiri.
Kesaksian yang lain dapat juga ditambahkan, bahawa waktu Hazrat Isa dinyatakan mati oleh kepala pasukan, maka Yusuf dari Arimatea datang kepada Pontius Pilatus untuk meminta mayat tersebut untuk dikuburkan. Permintaan itu dikabulkan (Markus 15:24-26). Seandainya yang diturunkan dari Salib itu bukan Hazrat Isa, pastilah Yusuf Arimatea menolaknya atau memberikan keterangan ketidakbenarannya itu.
Bukti lain lagi, adalah orang Yahudi meminta kepada Pontius Pilatus agar kuburan Hazrat Isa dijaga. Permintaan ini pun dibenarkan. Seandainya yang dikuburkan itu bukanlah Hazrat Isa, tidak mungkin orang Yahudi itu menjagai kuburnya itu. Hal ini berlaku kerana Isa pernah mengatakan bahawa pada hari ketiga dia akan bangkit hidup kembali dari kalangan orang mati.
Penyaliban AlMasih telah dinubuatkan oleh para ADONAI beratus-ratus tahun sebelum berlakunya. Ini menjadikan persitiwa itu satu-satunya dalam sejarah manusia. Umpamanya:-
Raja Daud dalam Mazmur 22 telah bernubuat tentang:
 • Seruan Hazrat Isa kepada ADONAI (ayat 2 berbanding dengan Matius 27:46)
 • Ejekan para penonton (ayat 9 berbanding dengan Matius 27:43)
 • Pakaian Hazrat Isa (ayat 19 berbanding dengan Yohanes 19:24)
Nabi Yesaya bukan sahaja bernubuat tentang penyaliban Hazrat Isa tetapi juga memberi sebab-sebab berlakunya; Hazrat Isa sendiri mengesahkan nubuatan Nabi Yesaya dalam ucapanNya di Lukas 22:37 (dan Lukas 23:34). Bandingkan dengan Yesaya 53:12.

 1. Bukit-Bukti Alkitabiah Untuk Kebangkitan Al-Masih
 1. Kubur yang kosong (Matius 28:6; Lukas 24:3)
  Tubuh Hazrat Isa telah dibalut dengan 100-paun lebih minyak dan rempah-ratus. Sebuah batu besar seberat 1 1/2 - 2 tan menutup pintu kubur dan satu pasukan pengawal keselamatan menjaga kuburNya. Tetapi sesuatu telah berlaku. Selepas 3 hari kubur itu menjadi kosong. Ini satu kenyataan sejarah. Hanya kebangkitan Hazrat Isa dapat menjelaskan kejadian ini.
 1. Hazrat Isa telah menampakkan diri kepada orang selepas kebangkitanNya
 • Mariam dari Magdalena (Markus 16:9)
 • Perempuan-perempuan lain (Matius 28:9)
 • Murid-muridNya (Yohanas 20 19:26,21:1)
 • 500 dari pengikutNya (1 Korintus 15:6)
 • Paulus semasa ia diselamatkan (Kisah Rasul 9:5, 1 Korintus 15:8)
Dia telah bercakap dengan mereka, makan dan minum dengan mereka, menunjukkan luka-lukaNya dan dengan banyak tanda-tanda yang lain membuktikan bahawa Dia hidup kembali. Pengalaman semua orang ini tidak mungkin suatu hasil khayalan.
 1. Pengikut-pengikut Hazrat Isa yang pertama berkumpul pada hari pertama setiap minggu untuk berbakti kepada ADONAI dan sembahyang (Kisah 20:7). Pasti ada sebab yang baik mengapa para hawariyun dan rasul-rasul Isa-sebagai kaum Yahudi yang alim dan setia, rela menggantikan Hari Ibadat Sabat mereka, yang jatuh pada hari Sabtu ("Sabat", Sabtu) dengan hari minggu yang ketujuh (Ahad) untuk beribadat. Sebab gentingnya mestilah berlandaskan kepada peristiwa Kebangkitan Isa AlMasih pada pagi hari Ahad. (Markus 16:1-2). Hari ini menandakan kemenangan Hazrat Isa keatas kematian, dosa dan iblis. Dan rancangan ADONAI bagi penebusan manusia telahpun selesai. Penebusan ini ini memberi aman dan keselamatan yang sempurna kepada setiap mereka yang beriman.
 1. Akhirnya, kita boleh percaya akan kebangkitan Hazrat Isa bila kita lihat perkembangan sidang jemaah Tuhan. Orang Kristian yang pertama itu tidak ragu-ragu dalam kepercayaan mereka kepada Hazrat Isa meskipun dianiayai, malah ada yang telah dibunuh. Sidang jemaah gereja telah berkembang dengan pesatnya bukan kerana paksaan sosial, habuan dan ganjaran-ganjaran tertentu seperti wang dan kekayaan atau kepentingan politik. Apakah yang begitu menyakinkan Iman umat Kristian yang pertama ini jika bukan hakikat kebangkitan hazrat Isa dari maut, kenampakanNya kepada saksi-saksi yang boleh dipercayai dan hadirat Roh Kudus bersama dengan mereka yang melakukan mukjizat dan perkara-perkara yang luar biasa?

 1. Bukti-Bukti dari sumber-sumber bukan Kristian mengenai Kematian dan Kebangkitan Hazrat Isa AlMasih
Seorang ahli sejarah Yahudi berwibawa yang bernama Josephus dalam bukunya "Jewish Antiquities' (Buku Purba orang-orang Yahudi) yang ditulis di antara 90 - 95 T.M. mencatatkan tentang penyaliban AlMasih dan kebangkitan AlMasih.
 
Juga Tacitus, seorang ahli sejarah Romawi yang menulis dalam tahun 115 T.M. mengatakan nama Kristian ini berasal daripada AlMasih (B.Yunani="Kristus") yang telah disalibkan semasa pemerintahan Tiberius oleh wakil berkuasanya Pontius Pilatus di wilayahnya.
 1. Apakah kepercayaan orang Islam mengenai Kematian dan Kebangkitan Hazrat Isa AlMasih.
Kebanyakan orang Islam meragui bahwa Hazrat Isa AlMasih telah disalibkan. Mereka menggunakan nas Quran S. An Nisa a.157 yang mengatakan:
 
"Dan kerana ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa anak Maryam seorang Rasul ADONAI, padahal mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan orang yang diserupakan dengan dia. Sesungguhnya orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan) Isa itu benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu."
 
Tetapi kebenaran ayat ini boleh dipertikai dan dipersoalkan. Nabi Muhammad di sini cuba menjawab pengakuan orang Yahudi bahawa mereka telah membunuh Isa Almasih, Putera Maryam.
 
Tetapi terdapat beberapa tafsiran yang salah dalam ayat ini. Pertama, orang Yahudi tidak mengakui Hazrat Isa sebagai Almasih (Mesias). Dan kedua, bukan orang Yahudi yang telah menyalibkannya tetapi askar-askar Romawi.
 
Namun ada petikan-petikan dalam Quran yang mengatakan sebaliknya: Menurut Quran, Muhammad menerima wahyu tentang ucapan Hazrat Isa seperti yang demikian:
 
"Selamatlah diriku ketika dilahirkan dan ketika mati dan ketika berbangkit kembali hidup" (Q. Maryam 33)
 
Nas asalnya : "Wassalaamu'ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'asyu hayya."
Dengan kata "ub'asyu hayya" (bangkit hidup kembali) adalah merupakan kehidupan yang nyata sesudah mengalami kematian (amutu) yang nyata pula.
Di Surat All Imran 55:
"(Ingatlah) ketika ADONAI berfirman: 'Ya, 'Isa, sesungguhnya Aku membuat engkau mati ('inni mutawaffiika') dan meninggikan (darjat) engkau kepadaKu…"
Berdasarkan ayat-ayat Quran ini jelaslah bahawa Hazrat Isa memang telah mengalami kematian yang nyata (a real death) walaupun kematiannya di kayu salib diragui oleh majoriti orang Islam.
Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh orang islam untuk menjelaskan bahawa tidak wajar bagi Hazrat Isa mati di kayu salib.
 1. Teori Penggantian
 2. Teori penggantian (substitution) ini mengatakan Yudas Iskariot yang dijadikan merupai Hazrat Isa, disalibkan mengganti tempatnya. Teori ini terdapat dalam Injil Barnabas "Injil" ini adalah satu kepalsuan (menurut umat Islam mahupun Kristian). Teori ini tidak ada di dalam Quran. Maka ia satu tekaan dan rekaan sahaja. Ada pihak yang mengatakan seorang lain yang mati mengganti tempat Hazrat Isa. Teori ini juga bertentangan dengan bukti-bukti yang ada. Ia tidak mengambil kira hal kubur yang kosong (apa yang telah terjadi kepada mayat pengganti itu?) dan kenampakan Hazrat Isa yang disaksikan oleh beratus-ratus orang (siapakah yang dilihat oleh saksi-saksi itu?). Teori ini juga membawa implikasi bahawa ADONAI rela dengan sengajanya mengelirukan orang ramai dengan penipuan ini.
 3. Teori Pengsan
 4. Teori ini mengatakan Hazrat Isa diturunkan dari kayu salib dalam keadaan pengsan (swoon) dan kesihatannya pulih kemudian. Walaupun teori ini dipelopori oleh Ahmed Deedat, ia berasal dari gerakan Ahmaddiya yang dianggap sebagai kumpulan ajaran sesat oleh orang Islam. Menurut Mizra Ghulam Ahmad dari Qadian, "Hazrat Isa tidak mati atas kayu salib tetapi dibawa turun oleh murid-muridNya dalam keadaan pengsan dan telah sembuh selepas 40 hari oleh minyak bermukjizat bernama Parsi 'Marham-I-Isa'. Hazrat Isa kemudian mengembara ke timur dalam satu misi. Misinya yang dianjurkan oleh Ahmad, adalah kepada orang Afghanistan dan Kashmir. Hazrat Isa kemudian mati pada umur 120 tahun dan dikuburkan di Srinagar, ibu kota Kashmir." Teori ini ditolak dan dikutuk oleh orang Islam. Menurut Alkitab, Hazrat Isa mati selepas disalibkan (Kisah rasul 2:23). Menurut penilaian askar-askar Yusuf dan Nikodemus, Hazrat Isa sudah mati diatas kayu salib. Yohanes 19:33-34, 38-40; Markus 15:43-46. Kalaulah benar Hazrat Isa setakat pengsan, tidak mungkin:

  • Dia menahan kesejukan dalam kubur itu tanpa rawatan perubatan.
  • Dia melepaskan diri dari kain yang begitu berat dan bergulung ketat mengeliling badannya tanpa merombaknya (Lukas 24:12).
  • Dia menggulingkan batu besar dari pintu kubur, mengalahkan satu pasukan pengawai dan melarikan diri tanpa dilihat.
  • Dia berjalan 7 batu ke Emmaus dalam keadaan lemah dan kaki yang cedera.
Jika Hazrat Isa benar-benar bangun dari keadaan pengsan, dia menjadi pembohong dan penipu kerana dia tidak menegah murid-muridNya daripada mengajar bahawa Dia telah bangkit dari kematian.
Maka adalah amat sukar untuk menerima tafsiran dan tanggapan yang lazim dipelopori nas-nas al-Quran mengenai kewafatan Hazrat Isa. Jikalau benar hazrat Isa tidak disalibkan, al-Quran juga kurang jelas mengenai apa yang telah berlaku kepada beliau.
Ada banyak rujukan-rujukan al-Quran pula yang boleh ditafsir sebagai Hazrat Isa telah disalib, seperti yang diakui oleh umat Ahmadiyya, dan kini, oleh segelintir umat Islam pula.


 1. Mengapa Hakikat Kewafatan dan Kebangkitan Hazrat Isa al-Masih Penting bagi umat Kristian ?
 2. Petrus, seorang rasul dan hawariyun terlah bertulis di dalam 1 Petrus 2:24 "Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhNya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kini hidup untuk kebenaran." Maka Hazrat Isa disalibkan bukan kerana beliau telah berbuat dosa tetapi dia telah dipilih menjadi korban mati untuk meyelamatkan kita semua dari hukuman dan kuasa dosa, agar kita dapat memperolehi hak kehidupan yang kekal di alam Syurgawi. 1 Korintus 15:17-19 mengatakan: "Dan jika Al-Masih tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikialah binasa juga orang yang mati dalam al-Masih. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Isa al-Masih, maka kita adalah orang yang paling dari segala manusia." Jikalau Isa Hazrat itu wafat dan terus wafat, dan sekarang pun ada kuburannya, apa guna orang Kristian percaya kepada al-Masih yang masih mati. Apakah gunanya umat Kristian dibaptiskan atas nama al-Masih yang sudah mati. Apa gunanya meminta syafaat dari seorang yang mati. Dan malah tidak masuk akal kalau pada hari ini orang Kristian mengambil seorang yang mati sebagai juruselamatnya, sedangkan simati itu sendiri tidak selamat kerana dia masih di dalam kubur. Tetapi kerana kasih ADONAI maha kuasa, wafatnya Hazrat Isa adalah untuk kehidupannya kembali. Kini Beliau akan hidup selama-lamanya. Kebangkitan Hazrat Isa al-Masih ini, iaitu hidup kembali dari kalangan orang yang sudah mati, bukanlah satu khayalan tetapi satu kenyataan yang telah dilihat dan disaksikan oleh orang ramai. Kewafatan dan Kebangkitan Isa itu merupakan kesaksian iman Gereja dunia sejagat. Kita sekarang memiliki iman yang penuh pengharapan. Penyelamat kita akan hidup selama-lamanya. Iman kita berdasarkan kepada kasih sayang ADONAI. Kita telah mewarisi janji-janji ADONAI bersama-sama dengan al-Masih serta menderita bersama-sama dengan Dia, dan juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia (Roma 8:17) Oleh itu yakinlah, bahawa kita sebagai pengikut Isa al-Masih akan dibangkitkan dari segala jenis kematian (iaitu kematian jasmani dan rohani)
 3. RINGKASAN
Umat Kristian percaya Isa al-Masih telah disalibkan lebih kurang 2000 tahun yang lepas. Selepas 3 hari, Dia telah bangkit dari kematian untuk membuktikan ke-TuhananNya.
Kita boleh membicarakan kebenaran peristiwa kematian dan kebangkitan Hazrat Isa dengan memeriksa keterangan saksi-saksi yang terlibat dengan peristiwa ini.
Ibu Hazrat Isa dan rasul Yahya mengikuti secara dekat peristiwa ini (Yahya 19:25-27). Pontius Pilatus, pemimpin kerajaan Romawi di wilayah Yudea dan Yusuf Arimatea tidak menunjukkan sebarang keraguan bahawa orang yang disalibkan itu adalah Isa al-Masih. Malahan peristiwa ini menjadi tumpuan seluruh Kota Baitulmuqaddis pada waktu itu.
Ramai orang telah melihat Hazrat Isa hidup kembali. Hazrat Isa telah bersama dengan murid-muridNya selama 40 hari sebelum Dia berangkat ke syurga (Kisah Para Rasul 1:3). Pada satu ketika, Hazrat Isa telah menampakkan diriNya kepada 500 pengikut-pengikutNya. Hanya kebangkitan Hazrat Isa dapat menjelaskan mengapa mayatNya tidak dijumpa dan kuburNya menjadi kosong.
Walaupun orang Islam menafikan kebenaran kematian dan kebangkitan Isa al-Masih, mereka tidak dapat menepikan bukti-bukti dalam Alkitab dan sejarah mengenai peristiwa ini. Malahan ada bahagian dalam Quran yang mengaku kematian dan kebangkitan Isa al-Masih.
Akhir kata, peristiwa ini adalah satu kenyataan sejarah yang disokong dengan bukti-bukti yang kukuh.
Membahas
KEWAFATAN
Dan
KEBANGKITAN
SAYIDINA ISA AL-MASIH
 
O l e h  :
Hamran Ambrie
  

KEWAFATAN (KEMATIAN) DAN KEBANGKITAN SAYIDINA ISA AL-MASIH

  
            Kewafatan Sayidina Isa di kayu salib, dan pada hari ketiga Dia telah bangkit dari antara orang mati secara real, lagi benar kebangkitan jasmaniah Beliau, dapat dilihat dan diraba             seluruh Tubuhnya, serta bukti bekas luka pada tangan dan kakiNya. (Lukas 24: 36-40)
            Selama 40 hari dalam masa kebangkitanNya, hingga sampai pada kenaikanNya selalu menyertai murid-muridNya dalam pekerjaannya memberitakan keselamatan.
            Seandainya Sayidina Isa Al-Masih tidak bangkit (Hidup kembali) diantara orang mati, maka saksi-saksi Kristen itu hanya merupakan saksi-saksi palsu dan omong kosong. Begitupun             iman Kristen, itu, hanyalah akan merupakan iman dogengan, iman yang sama sekali tidak mempunyai sesuatu harapan. Gereja-gereja Al-Masih pun tidak akan dapat berdiri tegak sebagaimana adanya saat ini.
            Sebab itulah juga Injil Salib dan kebangkitan ini, merupakan inti sari kesaksian Gereja, dan merupakan puncak Iman Kristen. Sebaliknya merupakan “duri dalam daging” bagi              golongan Islam yang seharusnya tidak perlu ada perasaan demikian. Dan karenanya selalu diusahakan mengadakan sanggahan-sanggahan, dengan mengajukan sangkalan-sangkalan dengan segala cara, agar kejadian yang ajaib ini, tidak tersebar luas, tidak dipercayai. Injil yang memberitakan Salib dan Kebangkitan ini dibantah, ditolak, agar tidak kembang, dan matilah seluruhnya.
            Karena itulah, pada kesempatan ini mari kita bahas bersama kenapa Injil Salib dan Kebangkitan ini menjadi puncak iman Kristen.
 Kenapa Sayidina Isa mati di kayu Salib secara sangat hina itu?
Kewafatan Sayidina Isa dikayu salib, memang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang besar, dari orang-orang berdosa.  Sebab itu, orang yang melakukan penyaliban itu ataupun penyebabnya, adalah merupakan suatu dosa kejahatan yang besar. (Yohanes 19:11).
            Sayidina Isa Al-Masih di lahirkan, bukanlah untuk disalib, sebagaimana sering diungkapkan oleh saudara-saudara kita dari golongan Islam, melainkan adalah untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dunia. (Yohanes 3: 17). Penyaliban terjadi, adalah merupakan akibat atau korban aktivitas Da wah Penyelamatan kepada umat manusia waktu itu, agar mau mendengar Firman ADONAI, yaitu Injil Keselamatan.
            Peristiwa Salib dan Sengsara Sayidina Isa, memang sudah demikian rencana ADONAI, bukan kehendak pribadi Sayidina Isa sebagai manusiawi. Hal sengsara Sayidina Isa ini telah dinubuatkan dalam Kitab Nabi Yesaya    53: 1-12. Dan Sayidina Isa sendiripun telah menginsyafi bahwa nubuatan itu akan tergenapi diatasNya sebagai seorang Hamba ADONAI yang dimaksudkan oleh nubuatan itu. Begitupun akan hal kebangkitanNya (Hidup kembali) sesudah kematianNya itu, telah dinubuatkan oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum Masehi, (Mazmur 16: 10). Nubuat ini telah digenapi (Matius 28: 5-6).
            Mengenai peristiwa sengsara ini, Rasul Petrus di ilhamkan untuk mengatakannya demikian:
“Sebab adalah kasih karunia, jika seseorang karena sadar akan kehendak ADONAI menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu haurs menderita, maka itu adalah kasih karunia pada ADONAI. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristupun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejakNya.
Baginda tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutNya. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita didalam tubuhNya di kayu Salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurNya kamu telah sembuh.” (I Petrus 2: 19-24).
            Disaat Sayidina Isa telah ditangkap oleh orang-orang Imam Besar Yahudi, karena pengkhianatan Yudas, seorang dari yang menyertai Sayidina Isa, bersilap untuk mengadakan perlawanan. Terhadap sikap ini, Sayidina Isa berkata: 
“Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, bahwa Aku tidak dapat berseru kepada BapaKu, supaya Ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu Aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam Kitab Suci, yang mengatakan, bahwa harus terjadi demikian?”

Pada saat itu Sayidina Isa berkata kepada orang banyak: "Sangkamu Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap Aku? Padahal tiap-tiap hari Aku duduk mengajar di Bait ADONAI, dan kamu tidak menangkap Aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.” (Matius 26: 52-55).
 Pada kedua macam nas diatas dapatlah kita menyimpulkan bahwa:
 1. Kesengsaraan Sayidina Isa di Salibkan itu, bukan disebabkan kesalah atau dosa-Nya, melainkan adalah karena Ia orang benar untuk menyelamatkan kita, saya dan saudara-saudara sekalian dari dosa kematian rohani yang dibawa oleh Adam
 2. Penyaliban Sayidina Isa, adalah merupakan perbuatan kejahatan besar yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Kepada orang yang melakukan atau menyuruh lakukan”Salib” atas Sayidina Isa itu, adalah merupakan suatu dosa dan kejahatan yang besar pula.
 3. Sayidina Isa tidak melakukan perlawanan, karena Dia telah mengetahhui bahwa memang demikianlah sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terdahulu, dengan demikian sesuatunya telah digenapi Sayidina Isa dengan penyerahan yang penuh kepada Dia (ADONAI) yang menghakimi dengan adil.
 Memang sepintas lalu kita merasa berfikir secara manusiawi tidak mungkin terjadi demikian, diatas seorang Hamba ADONAI yang kekasih.Demikianlah kira-kira gagasan dari orang-orang Islam, merasa tidaklah pantas bahkan tidaklah mungkin kalau Isa Almasih yang dalam kedudukkanya sebagai seorang Nabi dan Rasul ADONAI itu akan mengalami nasib kematiannya dikayu salib yang hina itu, yang disamakan hinanya dengan penyamun-penyamun besar.
      Memang pemikiran secara manusiawi ini, tidaklah terjadi pada sekarang ini saja, bahkan disaat Sayidina Isa di-salib-kan telah ada ejekan seperti apa yang tertulis dalam Injil Matius 27: 3944 berbunyi demikian:
     “Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata:”Hai Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci dan mau membangukannya kembali dalam tiga hari, selamatkanlah diriMu jikalau Engkau Anak ADONAI, turunlah dari salib itu!” Demikian juga imam-imam Kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia dan mereka berkata:”Orang lain Ia selamatkan, tetapi diriNya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadaNya. Ia menaruh harapanNya pada ADONAI: bailah ADONAI menyelamatkan Dia, jikalau ADONAI berkenan kepadaNya! Karena Ia telah berkata: Aku adalah Anak ADONAI.” Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencelaNya demikian juga.”
Matius 27:39-44
Sangkalan golongan Islam terhadap peristiwa salib.
Sebagai seorang Kristen pengikut Al-Masih, sebenarnya tidakalah perlu untuk mendengar atau memeriksa sesuatu pihak luar terhadap Salib ini. Tetapi, agar kebenaran itu dapat dinyatakan, tidaklah pula layak sesuatunya itu tidak dilayani secara pantas. Kita berkewajiban memberi jawab, secara baik, lemah lembut yang dapat diterima oleh setiap orang yang mau berfikir secara wajar dan jujur, demi kebenaran.
Sebab itu, kalau dalam kesempatan ini, penulis membicarakan sangkalan pihak saudara-saudara kita yang ber-agama Islam, tidaklah sama sekali bermaksud memperkosa keyakinan mereka, melainkan untuk bersaksi secara wajar saja.
 Baiklah. 
      Dalam salah satu Al-Quran yang menolak tentang peristiwa Salib atas Sayidina Isa ini terdapat dalam s.An Nisak 4:157, 158, yang terjemahannya demikian:
“Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih. “Isa putra Maryam, Rasul ADONAI, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangka belaka, mereka tidak yakin bahwa ADONAI telah mengangkat “Isa” tetapi (yang sebenarnya ADONAI telah mengangkat “Isa kepadanya. Dan adalah ADONAI Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
     
      Dalam ayat Quran ini, ada dua hal yang tidak perlu kita bahas lagi yaitu:
1.  Memang telah terjadi penyaliban.
Siapa yang disalibkan masih menimbulkan keragu-raguan. Segolongan masyarakat Islam mengatakan, bahwa yang disalibkan itu adalah bukan Sayidina Isa melainkan orang lain yang bernama Yahuza atau dengan kata lain dikatakan juga Yudas. Tetapi keterangan hal ini tidak pernah ada disebutkan dalam Al-Quran yang ada hanyalah penafsiran diluar otorita Al-Quran itu sendiri.
2.   Orang yang disalib itu, memang telah mati terbunuh.
Hanya mereka ragu, tentang siapa yang dibunuh itu. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa (Sayidina Isa).
Sekarang kita harus mencari keterangan yang menyakinkan siapa sebenarnya yang di salib dan mati itu. Untuk mendapat keterangan ini, kita haruslah memeriksa Alkitab, sambil membandingkan dengan keterangan-keterangan pihak lain, baik yang bersifat menyangkal, maupun yang memperkuat pembuktian ini. Satu hal yang harus dicatat, bahwa Iman Kristen, tidaklah ber-orintasi kepada keterangan Al-Quran tetapi ber-orentasi hanya kepada Alkitab saja. Kalau keterangan luar kita kemukakan disini, adalah semata-mata untuk membandingkan, apakah keterangan diluar Alkitab itu cukup beralasan ataukah tidak. Mari kita mulai memeriksa.
1.       Bukti pertama
Cerita mengenai kematian Sayidina Isa, terdapat didalam ke-empat Injil (Matius 27: 35-38, Markus 15: 25-28, Lukas 23: 33-38, Yohanes 19: 18-24). Kesaksian dari ke-empat penulis Injil ini, adalah merupakan bukti sejarah yang nyata tentang kematian Sayidina Isa dikayu  Salib itu.
Disamping dari ke-empat penulis Injil ini, masih terdapat banyak orang-orang lain yang menyaksikan peristiwa itu terjadi dengan mata kepala mereka sendiri. Kesaksian dengan mata kepala sendiri itu, adalah kesaksian yang sah dan dapat diterima, daripada kesaksian karangan yang bersifat dugaan-dugaan saja sesudah 6 abad kemudian, seperti apa yang tertulis dalam Al-Quran tersebut.
2.        Bukti kedua
             Dalam ayat Al-Quran itu sendiri dikatakan: ”Sesungguhnya kami (orang-orang Yahudi) telah membunuh Al Masih, Isa Putra Maryam.”
Kalimat ini berisikan pemberitaan yang sungguh-sungguh, tidak diragukan, bahwa yang mereka salibkan (dibunuh mati) adalah Sayidina Isa, bkan orang lain. Hal ini sesuai dengan keterangan Matius 27: 16, 17 yang waktu itu orang-orang Yahudi ditawari memilih: Sayidina Isa di Salib ataukah Barabas penjahat di penjara itu di bebaskan. Orang-orang Yahudi, memilih Sayidina Isa di Salib.

3.      Bukti ke-tiga.

Setelah Sayidina Isa telah dinyatakan mati (kesaksian kepala pasukan) maka Yusuf Arimatea datang kepada Pontius Pilatus untuk meminta mayat tersebut untuk dikuburkan. Permintaan itu dikabulkan (Markus 15:42-46).

Seandainya yang diturunkan dari salib itu bukan Sayidina Isa, pastilah Yusuf Arimatea menolaknya atau memberikan keterangan ketidak-benaran itu.
4.      Bukti ke-empat.
 Orang-orang Yahudi meminta kepada Pontius Pilatus, agar kuburan dimana Sayidina Isa dikuburkan supaya dijaga. Permintaan ini dikabulkan. (Mat. 27:62-66).
Se-andai-nya yang dikuburkan itu adalah orang lain, bukan Sayidina Isa, tidaklah mungkin orang-orang Yahudi menjagai kuburan tersebut karena Sayidina Isa pernah mengatakan bahwa pada hari ke-tiga Ia akan bangkit (hidup) kembali.

5.      Bukti ke-lima.

Seandainya yang disalibkan itu bukanlah Sayidina Isa sendiri, tidaklah mungkin ia dapat mengeluarkan kata-kata yang penuh “kasih” sebagai aslinya tabiat Sayidina Isa yaitu: ”Bapa, ampunilah mereka sebab tidak diketahuinya apa yang diperbuatnya.”, dan kalimat ”Sudah Genap” (Tetelestai). Ini bukti yang membuktikan bahwa yang di Salib dan Mati itu, tidaklah lain daripada Sayidina Isa Al-Masih itu sendiri.

6.      Bukti ke-enam.
 Seandainya yang disalibkan dan mati itu bukan Sayidina Isa, tidaklah mungkin murid-murid Sayidina Isa berani berkhotbah di tengah-tengah bangsa Yahudi, sebagai kesaksian, bahwa yang disalib dan mati di kayu salib itu adalah Sayidina Isa dan telah bangkit (Hidup Kembali), dengan resiko yang sangat besar, yaitu akan dihukum mati oleh penguasa-penguasa Yahudi.
Dalam khotbah-nya Petrus mengatakan:
 “Hai, orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Sayidina Isa dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan ADONAI dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh ADONAI dengan perantaraan Dia ditengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan ADONAI menurut maksud rencanaNya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi ADONAI membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak yakin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu.”
Ini adalah khotbah Petrus disertai oleh sepuluh rasul lainnya di Yerusalem, pusatnya penguasa imam-imam Yahudi.
Dalam khotbatnya di Serambi Salomo, sekali lagi Petrus menegaskan:
“ Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? ADONAI Abraham, Ishak dan Yakub, ADONAI nenek moyang kita telah memuliakan HambaNya, yaitu Sayidina Isa yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolah Yang Kudus dan Benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Ia, Pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi ADONAI telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi.”
Kisah Rasul-rasul 3: 12-15.
 7.   Bukti ke-tujuh
            Dalam buku “Kepercayaan Orang-orang Kristen” yang ditulis oleh Pendeta M.H. Finlay, beliau telah mengutip daripada tokoh-tokoh sezaman dengan Sayidina Isa dan juga dengan para pengikut-pengikut Isa (as), seperti berikut :
TACITUS        - seorang ahli sejarah bangsa Rum, dilahirkan tahun 56 TM, telah menyebutkan tentang penyaliban Sayidina Isa Al-Masih itu secara nyata.
LUCIAN         - seorang penulis bangsa Yunani, dilahirkan tahun 100 TM, mengakui penyaliban Sayidina Isa Al-Masih itu sebagai suatu kenyataan yang       bersejarah.
CELSUS         - seorang pengikut filsafat Epikuri, telah merujuk kepada “Sayidina Isa Yang Tersalib.”
             Orang-orang Kristen tidak menuntut kesaksian orang-orang yang tidak beragama ini, tetapi kami menyebutnya sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa para ahli sejarah pada zaman itu tidak pernah membantah kebenaran dan keabsahan peristiwa Penyaliban Sayidina Isa (as) itu. (halaman 33)
8.   Bukti ke-delapan
             Quran s.Al Imran 3:55 mengatakan:
            “(Ingatlah) ketika ADONAI berfirman: “ Hai “Isa” sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu, diatas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat.
             Dalam ayat ini jelaslah bahwa Quran sendiri telah bersaksi bahwa Isa Almasih (Sayidina Isa Al-Masih) mengalami kematian  wafat – meskipun tidak diakui di kayu salib, dan kemudian dibangkitkan (Hidup kembali) (- wara fi uka).
 Quran s.Maryam 19:33 mengatakan:
“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku  meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.”
 Dalam ayat ini merupakan kesaksian yang keluar dari mulut Isa Almasih (Sayidina Isa Al-Masih) itu sendiri, yang mengisyaratkan bahwa kematiannya telah dekat, serta pemberitaan akan kebangkitannya  (Hidup kembali). Dengan kata “Ub asyu Hayya” jelas sekali menunjukkan “hidup kembali dari kematian”, berbeda dengan makna kebangkitan pada hari kiamat. Hidup kembali tidak akan ada, kalau tidak ada terlebih dahulu “kematian yang real.”
Dari adanya banyak bukti-bukti yang meyakinkan ini, maka tanpa ragu kita dapat memastikan bahwa “orang yang disalibkan dan mati itu adalah Sayidina Isa”, bukan orang lain, bukan Yudas atau Yahuza. Sedang Yudas, tidaklah mati disalib, sebaliknya dia telah mati karena bunuh diri. (Kisah Rasul-rasul 1: 18)
Sebab itu keterangan Quran s.an Nisaa 4:157, 158, sama sekali tidak ada kekuatan untuk diterima kebenarannya.

Sangkalan Ahmadiyah, salah satu sekte-bidat-dalam agama Islam.
Dari golongan Ahmadiyah ini lain pula teori penyangkalannya.
Kalau dari golongan Islam pada umumnya dengan berdasarkan Al-Quran menyangkal bahwa yang mati di Salib itu adalah Sayidina Isa, melainkan orang lain, yaitu Yahuza. Sedang golongan Ahmadiyah, membenarkan dengan yakin bahwa yang disalib itu memang Sayidina Isa, tetapi ia tidak mati, melainkan hanya pingsan saja.
 Baiklah kita pelajari saja teori penyangkalannya ini, agar kita dapat bahas seperlunya. Sebagaimana sudah diterangkan terdahulu, bahwa pembahasan ini bukan berarti bahwa kita sudah kurang yakin akan kebenaran Alkitab. Bukan demikian. Malah kita ingin membuktikan kepada mereka, bahwa teori mereka inipun tidak dapat dipertahankan kebenarannya.
Alasan sangkalan mereka (Ahmadiyah) terkutip dalam Risalahnya “At Tajdidfil Islam” jilid ke-III oleh S. Ali Yasir, sebagai berikut:
1.    Alasan pertama :
“Nabi Isa a.s. dipentang hanya beberapa jam saja (Markus 15:25, Yohanes 19: 14), padahal mati disalib itu makan waktu yang lama sekali.”
Dalam alasan mereka yang pertama ini, jelas sekali tidak ada sesuatu argumentasi yang dapat meyakinkan. Sangkalan mereka hanya didasarkan “duga-dugaan” saja. Tentang lamanya kematian seseorang dalam kesengsaraan salib, sifatnya adalah relatif. Kematian Sayidina Isa di kayu salib dibuktikan atas kesaksian seorang kepala laskar (Markus 25: 44-45). Sebab itu alas an penyangkalan golongan Ahmadiyah ini sama sekali tidak mempunyai nilai kebenaran.

2.      Alasan ke-dua:
            “Ketika rusuk Nabi Isa a.s., ditusuk oleh seorang laskar Rumawi dengan tombak mengalirkan darah dan air (Yohanes 19: 34), darah dan air suatu bukti bahwa Nabi Isa a.s. belum mati.”
Untuk menjawab alasan penyangkalan mereka ini, baiklah kita dengarkan saja keterangan seorang ahli, yaitu dokter – tokoh yang termasyur karena menemukan penggunaan chloroform sebagai obat bius. Dokter itu, adalah Sir James Simpson dari Edinburgh, telah menulis suatu keterangan dimana ia menunjukkan bahwa dipandang sudut ilmiah, Sayidina Isa mati oleh karena apa yang dinamakan oleh para ahli kedokteran: “Desakan Darah Pada Jantung.” Bisa seseorang  meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, lengannya direntangkan selebar-lebarnya serta keluarlah suatu teriakan dan dinding jantungnya pecah sehinggah darah mengalir kedalam kantung jantung (kantung yang membungkus jantung) dan menghalangi jantung untuk menguncup. Darah yang tinggal didalam kantung itu kemudian akan memisah menjadi serum (air darah) dan endapan (butir-butir darah merah) (Pdt. M.H. Finlay, Kepercayaan Orang Kristen, halaman 35).
            Ini adalah keterangan dari segi Ilmu Pengetahuan Kedokteran yang sama sekali bebas dari pengaruh Agama.
Rasul Yohanes, bukanlah seorang ahli ilmu pengetahun kedokteran. Ia hanya menulis secara teliti apa yang ia telah lihat pada saat peristiwa penyaliban Yeusu itu, mungkin tanpa ia sadarai bahwa apa yang ia tulis itu telah menjadi bahan penelitian pada 20 abad kemudian, dan menjadi bukti “kebenaran” pula Yohanes mengatakan:” mengalir keluar darah dan air,” Dia tidak mengatakan “darah” yang mengalir dari pembuluh-pembuluh darah sebagaimana layaknya orang masih hidup, melainkan “darah” dan air dari lambungNya” (kantung yang membungkus jantung). Sungguh, sangkalan mereka, malah meyakinkan akan kebenaran Akitab. 

3.  Alasan ke-tiga
 “Nabi Isa a.s. tak dikubur seperti dua penjahat, melainkan dirawat oleh salah seorang muridnya yang setia, yang merawat dengan baik dan menguburkan beliau didalam kuburan batu yang luas, dan kubur itu hanya ditutup dengan batu (Markus 15:46), tiga hari kemudian tempat batu penutup itu sudah terbongkar (Markus 16:4). Hal ini tak akan terjadi jika  Nabi Isa bangkit secara gaib.”
 Alasan penyangkalan yang ketiga lebih tepat dikatakan “sangkaan”, dan bukan alasan.
Tidak ada sesuatu argumentasi yang menyakinkan kebenaran sangkalan atau sangkaan mereka. Untuk mencari kebenaran, tidak ada alasan untuk mengemukakan “sangkaan atau duga-dugaan “, tetapi yang dibutuhkan adalah argumentasi, pembuktian yang meyakinkan setiap orang. Alasan yang ke-tiga ini, tidak ada nilai kebenarannya sebagai sangkalan yang meyakinkan.

4.   Alasan ke-empat
            “Tatkala Maryam Magdalena pada hari yang ketiga melihat Nabi Isa a.s. disangkanya seorang juru-taman (Yohanes 20: 15), hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa a.s. menyamar sebagai juru taman.”
            Ayat yang dikemukakan Ahmadiyah ini, bukanlah “alasan sangkalan bahwa Sayidina Isa itu hanya pingsan tidak mati.” Ayat tersebut, memang menunjukkan Sayidina Isa sudah hidup kembali dari kematiannya. Inilah penampakan Sayidina Isa yang pertama kami dari Kebangkitan yang sudah dikatakan terlebih dahulu sebelum masa sengsaranya dikayu Salib.
            Jadi jelaslah pula, bahwa ayat ini tidak menjadi bukti sebagai alasan penyangkalan kematian Sayidina Isa, melainkan menjadi bukti dari kebangkitanNya diantara orang mati.

5.   Alasan ke-lima
“Murid-murid Nabi Isa a.s. melihat beliau dengan badan jasmani yang sama dan luka-luka beliau masih ada, sehingga Thomas dapat mencocokkan tanggannya kedalamnya.  -   - Lukas 24: 39, 40; Yohanes 20: 27.
            Samalah juga halnya dengan alasan yang ke-empat, ayat inipun, bukanlah “alasan sangkalan bahwa Sayidina Isa itu hanya pingsan tidak mati.” Ayat tersebut adalah menunjukkan bahwa Sayidina Isa telah bangkit hidup kembali dari kematiannya. Jadi jelaslah pula, bahwa alasan kelima inipun sememangnya tidak kena mengena pada sasaran yang mereka maksudkan.

 6.   Alasan ke-enam
          “Beliau masih merasa haus dan lapar dan makan".  - Lukas 24: 39-43; Yohanes 21: 5-13.
           Alasan ke-enam inipun tidak kena mengena untuk mendukung alasan mereka, bahwa “Sayidina Isa hanya pingsan, tidak mati.” Ayat yang di kemukakan diatas ini, adalah ayat kebangkitan Sayidina Isa dari kematiannya. Alasan ke-enam ini jelas tertolak. 

7.   Alasan ke-tujuh
“Nabi Isa pergi ke Galilea dengan dua orang muridnya, sambil berjalan berdampingan (Matius 28:10). Hal ini menunjukkan bahwa beliau mengungsi untuk mencari keselamatan.”
            Nas yang dikemukakan inipun, adalah nats Kebangkitan Sayidina Isa sesudah kematiannya. Sama sekali tidak kena-mengena dengan penyangkalan atas kematiannya dikayu salib. 

8.   Alasan ke-delapan.

 “Sebelum ditangkap ditaman Getsemani beliau berdoa sepanjang malam, supaya diselamatkan dari mati terkutuk pada kayu salib dan minta kepada murid-muridnya supaya berdoa baginya (Markus 14:36, Matius 26: 39). Doa itu dikabulkan, sehingga perkara itu lebih terang lagi (Ibrani 5:7). Sebab doa orang dalam kesengsaraan itu dikabulkan, lebih-lebih doa hambaNya yang suci.” 
            Sayidina Isa berdoa, agar kehendak ADONAI itu jadi, bukan kehendaknya sebagai manusiawi. Dalam Ibrani 5:7, maut yang dimaksudkan adalah “kematian rohani.” Dikayu salib, Sayidina Isa membuktikan, bahwa Dia telah mengalahkan “maut” ini, Dia tetap berserah menurut kehendak ADONAI, Bapa. Kehendak ADONAI itu, telah dinubuatkan oleh para Nabi-nabi ADONAI yang terdahulu, bahwa Al-Masih itu akan merasai sengsara. Bahkan penyaliban itupun telah dinubuatkan oleh Nabi Daud, 1,000 tahun sebelumnya (Mazmur 22: 17). Kematian dan penguburannya, dinubuatkan juga oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi (Yesaya 53:9).
Dengan penyerahan yang sempurna itulah, Sayidina Isa berkata di atas kayu salib “Sudah Genap”.  Apa yang telah digariskan untuk dijalaniNya sebagai Hamba ADONAI yang terpilih, sudah digenapi. 
            Jadi alasan ke-delapan dari Ahmadiyah inipun, bukanlah menunjukkan bukti bahwa Sayidina Isa tidak mati di Salib, hanya pingsan – tidak kena sasarannya. Malah menunjukkan sebaliknya, bahwa ter-Salib Sayidina Isa dan mati, ialah merupakan penggenapan nubuat para nabi-nabi terdahulu. Sudah Genap. Tetelestai.

9.   Alasan ke-sembilan
“Beliau sendiri telah meramalkan bahwa Anak manusia (Nabi Isa) akan ada didalam hati bumi tiga hari tiga malam lamanya (Matius 12: 38-40). Kalau beliau telah wafat diatas tiang salib, ramalan beliau pasti tak akan terjadi.”
             Memang, jika yang mati itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, pasti ramalan demikian tidak terjadi. Tetapi Sayidina Isa bukan seperti Mirza Ghulam Ahmad, dan kematiannya tidak takluk dibawah hukum manusiawi, mati tidak berbangkit lagi. Sayidina Isa sebagai manusia Ilahiyat Dia mati bukan mati, tetapi mati untuk Hidup kembali.

10.   Alasan ke-sepuluh.
            Ke-inginan yang keras dari golongan Ahmadiyah ini untuk menyangkal kematian Sayidina Isa dikayu salib itu, merasa perlu mengemukakan beberapa pendapat yang dikatakannya para ahli, sebagai berkut:
            Dr. J.G. Bourne seorang ahli didalam mengenakan obat-obat lali (anaesthetist) The Sunday Times, 24 Januari 1965 (London) menulis tentang penyaliban dan bangkitnya Nabi Isa sebagai berikut:
“Biasanya pembicaraan tentang kebangkitan itu berpangkal pada bukti-bukti dari sejarah (yang pada umumnya sekarang telah diakui kebenarannya) yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tentang Sayidina Isa meragukan wafatnya yang benar-benar itu boleh jadi dianggap bertentangan dengan faham resmi akan tetapi ada alasannya maka orang beranggapan bahwa Sayidina Isa sesungguhnya pingsan pada kayu salib itu, dikira sudah wafat dan sadar kembali dari pingsannya setelah beberapa lama dalam keadaan pingsan.:
 Menjawab keterangan diatas, lepas benar tidaknya ada tulisan tersebut dipublise – saya berprasangka demikian, karena saya tahu betul wataknya penyiaran Ahmadiyat-maka perlu ditegaskan bahwa dalam keterangan Dr.J.G. Bourne itu bukanlah merupakan “visum repertum” (surat keterangan kelukaan atau kematian menurut ilmu kedoktoran) Dia hanya mengemukakan .....“biasanya” ……….”meragukan …….”dianggap”……. Semuanya menunjukkan tidak ada kepastian. Apakah kesaksian seorang yang serba tidak pasti demikian, dapat dipercaya?
Alasan inipun, bukanlah suatu argumentasi yang bernilai meyakinkan.
-           Dr.C.C.zP. Clark, pada tahun 1908 mengemukan pendapatnya dalam Medical Record, New York, bahwa mati surinya itu mungkin suatu kepingsanan.”
             Keterangan Dr.C.C.P. Clark yang dikemukan oleh Ahmadiyag inipun sangat lemah. Dokter ini hanya mengatkan “mungkin suatu kepingsanan.”Menurut logikanya sendiri, sudah tentu |”mungkin pula benar-benar mati.”
-           Prof. S. Weiss, seorang ahli pingsan bangsa Amerika, pada tahun 1935 berpendapat bahwa pingsan adalah kejadian yang biasa dari pada matinya kurba-kurban penyaliban dan diakui oleh ahli-ahli ilmu kedokteran dizaman sekarang.”

Keterangan Prof. S.Weiss, benar tetapi lucu. Sebab memang “pingsan adalah kejadian yang biasa daripada kematiannya kurban-kurban penyaliban.” Lucu saya katakan, karena memang tidak ada “kematian itu” mendahului dari “kepingsanan”. Sebelum seseorang itu mati, beberapa saat sebelumnya pastilah mengalami pingsan terlebih dahulu meskipun dalam waktu yang sangat pendek.
Alasan ini sama sekali, bukan menunjukkan ketidak benarannya kematian Sayidina Isadi kayu salib. Waktu Sayidina Isa diturunkan dari kayu salib memang sudah mati, dan sebelumnya entah beberapa saat sebelumnya tentu mengalami pingsan ….. baru mati.
Untuk membantah dari ketiga keterangan para ahli yang dikemukakan Ahmadiyah ini, kita harus kembali fakta sejarah. Memeriksa kesaksian-kesaksian yang melihatnya sendiri. Dokumen kesaksian ini dapat setiap orang memeriksanya. Dokumen ini terbuka untuk umum,yaitu ke-Empat Injil yang terdapat dalam Alkitab. Dari kesaksian-kesaksian yang telah dikemukakan diatas, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Sayidina Isa diturunkan dari kayu salib, dalam keadaan pingsan, melainkan sudah mati.
Kesaksian mereka lebih bernilai, dari pada kesaksian karangan dan duga-dugaan dari Ahmadiyah sesudah 20 abad kemudian dari peristiwa itu terjadi. 

Kenapa Ahmadiyah begitu gigih menyangkal akan kematian dan kebangkitan Sayidina Isa Al-Masih? 

Sebagaimana sudah diketahui, bahwa Mirza Ghulam Ahmad, mendawahkan dirinya penerima wahyu sebagai Nabi, Mujaddid juga sebagai Almasih yang dijanjikan (Masih Mau-ud). Untuk mendapatkan kepercayaan supaya berbaiat kepadanya, dia tidak segan-segan memberikan tafsiran Al-Quran jauh menyimpang dari yang sewajarnya, terutama yang mengenai masalah Isa Almasih. 
Dia berusaha dengan gigih menyiarkan kebohongan-kebohongan serta pendustaan-pendustaan yang dibuatnya sendiri. Kenap? Hal ini dengan tegas ia menulis: “Buktikanlah kepada orang-orang Kristen itu, bahwa anak Maryam telah mati untuk selama-lamanya. 
            Berdasarkan kemenangan yang kamu peroleh dengan argumen ini maka kamu akan sanggup menyapu bersih agama Kristen dari permukaan bumi. Pada hari kamu mengalami sukses dan bukti bahwa Al-Masih ini termasuk dalam rentetan orang-orang yang sudah mati dan pada hari kamu mencamkan kenyataan ini, dalam hati sanubari orang-orang Kristen itu, maka kamupun akan mengetahui, bahwa Agama Kristen itu telah berolah “exit-nya dari dunia ini”. 
Selain itu mengenai ayat Quran 3: 59, yang menerangkan bahwa Adam dan Isa sama-sama tidak ber-bapa pada umumnya telah dipergunakan oleh kaum Muslim untuk menolak ketuhanan Sayidina Isa. Tetapi ayat tersebut tidak bisa mencapai maksudnya, jika Sayidina Isa yang sesungguhnya dibandingkan dengan Adam dalam Bijbel, yaitu kelahirannya yang sama-sama tak berbapak. “Sayidina Isa dikandung oleh seorang wanita sebagaimana seorang wanita mengandung melalui perkawinan dengan seorang laki-laki”  (Terjemahan dari: Sayidina Isa in Heaven on Earth). 
Pengaruh propaganda Ahmadiyah ini sama sekali tidak dapat menarik perhatian pihak Kristen, kecuali menjadi senjata tambahan bagi golongan Islam lain guna menyerang keKristenan. 
            Sudah banyak orang-orang Islam pada saat-saat puluhan tahun terakhir ini, orang sudah mulai membenci propaganda-propaganda permusuhan demikian. Malah banyak pemuda-pemuda yang mau berfikir wajar, menyelidiki kebenarannya secara obyektip. Dan …. Sebagaimana dikatakan oleh Drs. Hasbullah Bakry:” kita melihat ratusan dan ribuan pemuda-pemuda yang mau berfikir wajar, menyelidiki kebenarannya secara obyektip. Ribuan pemuda-pemuda kita yang berasal keluarga Islam telah murtad meninggalkan agama Islam dan berpindah keagama Kristen … Dengan hati terharu kita melihat pecah dan retaknya beberapa famili-famili Islam karena sebagian anggotanya berpindah agama Kristen, dimana persoalan tradisi kawin, penguburan dan warisan menjadi ruwet dan sengketa batin satu sama lain.” (Nabi Isa dalam Al-Quran enz. Halaman 171). 

BANGKIT DARI ANTARA ORANG MATI
 

IA Hidup kembali. Pada hari ketiga Sayidina Isa Al-Masih telah bangkit diantara orang mati, secara real, kebangkitan jasmani, yang sudah dipermuliakan (Filipi 3:21), yang dapat dilihat dan diraba seluruh tubuhnya.
            Sayidina Isa tidak hanya dikatakan “Hidup Kembali” dengan istilah Quran dikatakan “Ub asyu Hayya”, sekiranya Dia tidak mengalami “kematian” (wafat) terlebih dahulu.
            Sebab itu Kematian Sayidina Isa Al-Masih, sama sekali tidak ada artinya, jika tidak berkelanjutan dengan KebangkitanNya, Hidup Kembali diantara orang mati.
            Andai kata Sayidina Isa itu mati untuk tidak berbangkit hidup kembali, untuk apa kita dibaptiskan atas nama orang mati.
Andai kata Ia mati tidak berbangkit hidup kembali, untuk apa kita dibaptiskan atas nama orang mati.
Sekiranya Sayidina Isa mati abadi, untuk apa orang memandangNya sebaga Juruselamat. Dimana ada kemungkinan orang yang sudah mati itu dapat menjadi Juruselamat-Nya?
Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Surat I Korintus 15: 29-32:
            “Jika demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orangorang yang telah meninggal? Dan kami juga – mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Al-Masih Sayidina Isa, Tuhan kita, aku katakan, bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka “Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati.” (I Korintus 15: 29-32).
 
Inti sari kesaksian Gereja sedunia ini, adalah kesaksian atas “Kematian Sayidina Isa dikayu Salib dan Kebangkitannya dari antara orang mati.” Ia tidak akan mati lagi, melainkan Hidup sampai selama-lamanya pada kesudahan alam.
Seandainya Sayidina Isa Al-Masih tidak bangkit, tidak Hidup Kembali, maka Injil Matius, Lukas, Markus dan Yohanes, pastilah tidak ada, dan memang tidak ada keperluannya untuk ditulis. Kesaksian murid-murid Sayidina Isapun hanyalah merupakan kesaksian omong kosong. Jika agama Kristen dapat berdiri sampai sekarang – tanpa kesaksian Kebangkita Sayidina Isa – pastilah hanya merupakan Agama yang tidak mempunyai suatu pengharapan.
            Tetapi, kita sekarang ber-Agama dengan penuh pengharapan. Kita mempunyai Juruselamat yang Hidup. Memiliki Iman yang berdasarkan Kasih. Kita sudah menjadi waris penerima janji-janji ADONAI bersama dengan Al-Masih, menderita bersama, juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. (Roma 8: 17).
Karena itu adalah sah bagi kita, sebagai pengikut Al-Masih, untuk ikut dibangkitkan dari segala jenis kematian kita.
Kita akan dibangkitkan dari kematian bahagia rumah tangga.
Kita akan dibangkitkan dari kematian rezeki nafkah hidup.
Kita akan dibangkitkan dari kematian hati yang merusuhkan
Kita akan dibangkitkan dari kematian  iman yang sudah suam
Kita akan dibangkitkan dari kematian Kasih.
Kita akan dibangkitkan dari kematian segala rupa hal yang mencekam jiwa, dari segala kekuatiran, dari segala penderitaan hidup, segala penderitaan penyakit dan lain-lain.
ADONAI sudah menjanjikan, bahwa: “Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup dihadapanNya “ - Hosea 6:2.
Asalkan saja:”Mari kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita.  Marilah kita mengenai dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan; Ia pasti muncul seperti fajar; Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi – membuat jadi subur.”(Hosea 6: 1 & 3).
            Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu.
            Setiap orang diberi keyakinan dan kepastian tentang janji keselamatan itu. Ia telah menjanjikan kelepasan dari dosa dan kematian rohani, kekuatiran yang mencekam jiwa menjadi rasa lega dan bahagia. Suatu harapan yang sangat bagus, dan tidak perlu orang bersangsi, rasa ragu.
            Satu hal yang sangat penting dicatat dan di insyafi bahwa berkat-berkat keselamatan itu tidaklah akan datang kepada seseorang melainkan dengan melalui Sayidina Isa Al-Masih.

            Inilah sebabnya Rasul Petrus telah di ilhamkan untuk mengatakan tentang Sayidina Isa Al-Masih itu demikian:
            “Dan keselamatan tidak ada didalam siapapun juga selain di dalam Dia (Sayidina Isa Al-Masih), sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.” (Kis. 4:12).
Sebagaimana halnya Injil Salib, begitupun juga terhadap Injil Kebangkitan ini, terdapat penyangkalan-penyangkalan, sejak permulaan hingga sampai pada saat kita sekarang ini.
            Sebagaimana juga halnya penyangkalan mereka terhadap Injil perihal kematian Sayidina Isa dikayu salib, begitupun juga terhadap, penyangkalan Injil Kebangkitan ini, haruslah kita berikan jawab yang layak.
Sumber pemberi jawab yang utama, tidaklah lain daripada Alkitab, terutama dari keempat Injil. Karena dari sinilah suatu kesaksian yang menyakinkan, kesaksian yang berdasarkan sejarah, kesaksian mata, dalam kebenaran.
            Mari kita periksa dokumentasi kesaksian ini satu demi satu. Ada sejumlah 11 kali Sayidina Isa yang sudah bangkit dari kematianNya itu, telah menampakkan DiriNya dalam waktu 40 hari dari KebangkitanNya sampai dengan KeberangkatanNya ke Sorga.            

1.   Sayidina Isa menampakkan DiriNya kepada Maria Magdalena
            - Yohanes 20: 11-18; dan Markus 16: 9
Pertama-tama kali dari KebangkitanNya, Sayidina Isa menampakkan DiriNya kepada Maria Magdalena, yaitu seorang perempuan yang pernah disembuhkan Sayidina Isa dari kerasukan 7 setan. Magdalena, yang tadinya sudah lupa akan janji Tuhan-nya telah bangkit dengan penuh harap, dan pergi memberitakan kesaksiannya ini kepada murid-murid Sayidina Isa.

2.   Sayidina Isa menampakkan DiriNya pada perempuan lain
            - Matius  28: 8-10; Lukas 24:10
Pada hari pertama kebangkitan itu, selain Sayidina Isa menampakkan diriNya kepada Maria Magdalena, tetapi juga kepada perempuan-perempuan lain. Menurut Lukas yang ikut serta Magdalena, adalah Yohana, Maria Yakobus.

3.    Sayidina Isa menampakkan DiriNya pada Kleopas dan kawan- kawan di jalan Emaus.
- Lukas 24: 13-33; Markus 16: 12-13. 
            Untuk yang ketiga kalinya Sayidina Isa menampakkan DiriNya kepada 2 orang muridnya di jalanan menuju Emaus, kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Kedua muridNya ini sedang patah hati, karena yang mereka harapkan dari Sayidina Isa, nampaknya telah gagal. Memang mereka sudah mendengar kabar Sayidina Isa telah bangkit, tetapi mereka sendiri agak tawar menerimanya, krena mereka sendiripun belum pernah melihatnya. Sebelum mereka mengenal Sayidina Isa waktu bertemu itu, Sayidina Isa menerangkan tentang Alkitab, perjanjian ADONAI akan kebangkitan Sang Mesias itu. Sewaktu mereka mengenal bahwa yang bercakap-cakap itu adalah Sayidina Isa sendiri, maka Sayidina Isapun hilanglah dari pandangan mata mereka. 

4.     Sayidina Isa menampakkan Dirinya kepada Simon Petrus
            - Lukas 24: 34; I Korintus 15: 5
            Kedua murid Sayidina Isa telah bertemu denganNya di jalanan Emaus itu, kembali ke Yerusalem, dan langsung menemui murid-murid Sayidina Isa lainnya. Meeka sedang berkumpul bersama-sama. Kata mereka: “Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diriNya kepada Simon.” Lalu kedua orang itupun menceritakan juga pengalamannya di jalanan menuju Emaus, dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-memecahkan roti.

5.  Sayidina Isa menampakkan Dirinya kepada semua murid-muridnya, kecuali Thomas, karena tidak hadir.  (Lukas 24: 35-49, Yohanes 20: 19-23).
Dalam suatu ruangan khas yang terkunci, murid-murid Sayidina Isa, kecuali Thomas tidak hadir, sedang berbincang tentang Kebangkitan Sayidina Isa. Tiba-tiba Sayidina Isa telah berdiri ditengah-tengah mereka, dan berkata: “Damai sejahtera bagi kamu.” ('assalammualaikum') Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Baginda berkata kepada mereka: “Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragua-raguan didalam hatimu? Lihatlah tanganKu dan kakiKu: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaKu.”
Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakiNya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka:”Adakah padamu makanan disini? Lalu mereka memberikan kepadaNya sepotong ikan goring. Ia mengambilnya dan memakannya didepan mata mereka. Ia berkata kepada mereka: "Inilah kata-kataKu, yang telah Kukatakan padamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-nabi dan kitab Mazmur (Zabur).”  Katanya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Al-Masih itu harus wafat dan kembali hidup lagi, dan dalam namaNya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi.

6.  Sayidina Isa menampakkan Dirinya yang ke-6 kalinya dihadapan 11 murid-muridNya. (kini termasuk Tomas).
            - Yohanes 20: 26-29, Markus 16: 14-18.
Untuk yang keenam kalinya, Sayidina Isa Al-Masih (as) telah menampakkan Dirinya kepada 11 orang murid-muridnya, kini termasuk Tomas. Sebelumnya waktu Tomas mendapat kabar bahwa murid-murid Sayidina Isa lainnya sudah pun melihat Sayidina Isa yang sudah bangkit dari maut itu, Tomas sendiri masih belum percaya, selagi dia belum melihatkannya diri sendiri! Tomas waktu itu berkata: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya.” - Yohanes 20:25.
Delapan hari kemudian murid-murid Isa(as) berada kembali dalam rumah itu dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Sayidina Isa telah datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!" Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tomas menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan ADONAIku!"  Kata Isa(as) kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya."
7.      Sayidina Isa menampakkan diri kepada murid-murid-Nya di pantai danau Tiberias. -Yohanes 21:1-14.
“Kemudian Isa(as) menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai danau Tiberias dan Ia menampakkan diri sebagai berikut.  Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid-Nya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka: "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya: "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Isa(as) berdiri di pantai; akan tetapi murid-murid itu tidak tahu, bahwa itu adalah Isa(as). Kata Isa(as) kepada mereka: "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?" Jawab mereka: "Tidak ada."  Maka kata Isa(as) kepada mereka: "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Isa(as) itu berkata kepada Petrus: "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar, bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira dua ratus hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.  Kata Isa(as) kepada mereka: "Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu."  Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, dan sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Isa(as) kepada mereka: "Marilah dan bersarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya: "Siapakah Engkau?" Sebab mereka tahu, bahwa Ia adalah Tuhan.  Isa(as) maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu.”

8. Sayidina Isa menampakkan diri-Nya kepada umum unrtuk disaksikan oleh lebih dari 500 orang.  - 1 Korintus 15:6
       Penampakan Sayidina Isa yang ke-delapan kalinya sesudah Kebangkitan-Nya di hadapan muka umum dan didepan khalayak ramai orang, dapat dilihat dan disaksikan oleh lebih daripada 500 orang, adalah merupakan pukulan atas mereka yang tidak percaya atau masih ingin menyangkal kebenaran akan kebangkitan-Nya sesudah mengalami masa kematian-Nya selama 3 hari 3 malam dalam kubur. Kalau kita berpijak pada ketentuan hukum, bahwa kesaksian dua atau 3 orang sudah cukup sesuatu diteguhkan secara hokum (Taurat: Ulangan 17:6-7) apapun pula dihadapan saksi mata sebanyak lebih dari 500 orang sekali gus. 

9.         Sayidina Isa menampakkan dirinya kepada Yakobus. - 1 Korintus 15: 7
     Untuk yang kesembilan kalinya Sayidina Isa menampakkan Dirinya kepada Yakobus. Penampakan Sayidina Isa secara pribadi ini, tidak disebutkan secara terperinci dalam Alkitab, dimana dan peristiwa apa. Tetapi bagi kita, bukanlah itu yang terpenting melainkan bahwa kebangkitan Sayidina Isa bukanlah hanya merupakan angan-angan atau khayalan, melainkan secara nyata setiap orang pada waktu dapat dilihat secara nyata. Sebab itu, sekiranya ada penyangkalan sesudah 20 abad kemudian, sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk percaya. Malah dapatlah kita pastikan itulah dia kebohongan tidak kepalang tanggung.

 10.    Sayidina Isa kembali menampakkan diriNya kepada 11 murid-muridNya di Galilea, dengan satu Amanat Agung, yang harus kita turut melaksanakannya (Matius 28: 16-20)           
Penampakan yang ke-sepuluh kalinya kepada 11 orang murid-muridNya ditandai dengan suatu Amanat Agung. Peristiwa diceritakan demikian. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Sayidina Isa kepada mereka. Ketika melihat Dia mereka menyembahNya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sayidina Isa mendekati mereka dan berkata: “KepadaKu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”
            Banyak diantara Gereja-gereja, sangat sibuk mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan peringatan Paskah memperingati Kebangkitan ini. Ini tidak salah. Tetapi terhadap Amanat Agung, ini hendaknya semua Gereja lebih bekerja keras lagi, sepanjang tahun …………. Ya sepanjang tahun untuk mensukseskan Amanat Agung ini, memberitakan Injil Keselamatan. 

11.       Sayidina Isa menampakkan Diriny kali er-akhir kepada ke-11 murid-muridnya didekat Betania
            (Lukas 24: 50-53; Kis 1: 4-11)   
            Penampakkan yang ke-11 kali, sebagai penampakkan yang terakhir sebelum kenaikan Baginda ke Sorga kepada ke-11 orang murid-muridNya, terjadi di Bukit Zaitun, suatu tempat yang memang bersejarah bagi  semua para hawariyun Sayidina Isa Al-Masih.
            Untuk peristiwa ke-11 kali, sebagai penampakkan yang terakhir sebelum menaikkan kesaksiannya sebagai berikut:
            “ Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Sayidina Isa, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahNya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihNya. Kepada mereka Ia menunjukkan diriNya setelah penderitaanNya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan ADONAI.
            Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang – demikian kataNya – “telah kamu dengar daripadaKu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.”
            Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: ” Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?” JawabNya:”Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”
            Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutpNya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka:”Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat kelangit? Sayidina Isa ini, yang terangkat ke Sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke Sorga.” (Kis. 1:11-11).
            Mereka sujud menyembah kepadaNya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada didalam Bait ADONAI dan memuliakan ADONAI.            
 
Penyangkalan terhadap Injil Kebangkitan. 
Sebagaimana juga halnya dengan penyangkalan terhadap Injil Salib, maka terhadap Injil Kebangkitan inipun memang tidaklah sunyi. Penyangkalan itu tidaklah hanya terjadi pada sekarang saja, tetapi memang juga telah terjadi sejak semula.
            Memang Injil Kebangkitan ini sangatlah rapat hubungan dengan Injil salib. Seandainya Kebangkitan ini tidak ada, maka iman Kristen adalah merupakan iman yang kosong, iman yang tidak ada landasannya sama sekali. Kesaksian murid-murid Sayidina Isapun, hanyalah merupakan kesaksian khayalan belaka.
            Sebab itulah oleh seluruh gereja di dunia, Injil salib dan Kebangkitan ini adalah merupakan inti sari, pusat kepercayaan, pusat kepercayaan, pusat iman Kristen. Sebab itu, tidaklah heran, jika pihak-pihak kedajjalan berusaha sedemikian rupa agar kepercayaan akan adanya Kebangkitan ini harus di tekan, harus digoyahkan, sampai tidak mempunyai sesuatu kekuatan lagi, dan tercabut habis. Dengan demikian maka habislah pula riwayatnya pertumbuhan Agama Kristen, dimuka bumi ini, sebagaimana sudah diangan-angankan olah pengasas kelompok Ahmadiya, Mirza Ghulam Ahmad.
            Penyangkalan terhadap Kebangkitan ini memang terjadi dalam pelbagai cara, tetapi tidak ada satupun yang membahas langsung Kebenaran kesaksian mata yang dikemukakan oleh penulis-penulis Injil itu, dengan mengemukkan sesuatu argumentasi yang cukup meyakinkan.

Teori pencurian mayat

            Sebelum Kebangkitan ini terjadi, pihak Iman-imam Yahudi, telah bersiap-siap untuk mencegah tergenapinya janji Sayidina Isa bahwa Ia akan bangkit pada hari ketiga.
            Untuk itulah telah diperintahkan laskar-laskar Penguasa Yahudi untuk menjaga kubur dimana Sayidina Isa dikuburkan.
Waktu dini hari pada hari pertama dalam minggu ini, sekonyong-konyong terjadilah gempa bumi yang hebat. Salah satu Malaikat ADONAI yang berpakaian serba putih  seperti salju, telah diperintahkan oleh ADONAI Bapa, untuk menggeser atau membuka batu besar penutup kubur dimanan Tuhan Sayidina Isa itu telah dikuburkan. Maka serdadu-serdadu tentara Rum yang diperintahkan menjaga kubur tersebut berada dalam ketakutan yang amat sangat, lalu pergi berlari meninggalkan kubur tersebut.
            Dalam pada itu ADONAI Bapa dengan kuasaNya tetap menghidupkan Sayidina Isa Al-Masih, Putera-Nya dari dalam kematian maut itu. Tubuh yang tadinya sudah terkapar dengan penuh noda luka-luka, telah bergerak dan bangkit meninggalkan kubur itu pergi ke Galilea.  Kuburnya sekarang sudah dalam keadaan kosong. Malaikat Tuhan memberikan penjelasan kepada Maryam Magdalena dan Maryam lainnya, bahwa Sayidina Isa Al-Masih telah bangkit, sesuai dengan apa yang pernah Ia ucapkan, dan sekarang Ia telah pergi. Malaikat Tuhan berpesan supaya kedua wanita itu mengabarkan peristiwa tersebut kepada murid-muridnya, bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati akan berjalan menuju Galilea, disana kelak  akan bertemu dengan murid-muridNya.
            Para petugas melaporkan kejadian itu kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang bertanggung jawab atas hukuman mati disalibkannya diri Sayidina Isa Al-Masih itu. Laporan ini menyebabkan para pemimpin bangsa Yahudi menjadi kebingungan. Maka berhimpunlah mereka kepala-kepala Imam itu dengan orang-orang tua-tua untuk mencari pemecahannya segala sesuatu yang sudah berlaku ini. Karena jika berita Kebangkitan inimeluas, mau tidak mau pasti memberi kesan kepada umum, bahwa tuduhan mereka kepadanya adalah merupakan suatu dusta dan palsu adanya. Dan hukuman yang telah dijatuhkan itupun akan bernilai lain yaitu menjadi suatu pembunuhan atas orang yang tidak mestinya dilakukan. Keputusan mereka pasti dipandang suatu kesalahan besar.
            Maka itulah mereka berusaha dengan segala cara agar kejadian yang ajaib itu tidak tersebar luar, dan jika tersiar juga dapat dibendung agar tidak dipercaya.
            Jalan itu ialah memberikan uang sogok kepada laskar penjaga kubur itu berupa uang yang banyak.
            Oleh para Imam seperti diceritakan oleh Injil Matius 28: 11-15, telah membujuk dan mengajari laskar-laskar tersebit demikian: “Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridNya datang malam-malam dan mencuriNya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh Walikota  negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apaapa.” Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ceritera ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.”
            Penyangkalan Kebangkitan Sayidina Isa dengan teori pencurian mayat ini, sama sekali tidak berkembang dan tidak berpengaruh. Sebab itu pihak Yahudi sendiri sudah tidak ada  kegiatan untuk meneruskan teori ini. Begitupun juga pihak antikrist lainnya sama sekali tidak ada mengambil alih teori ini.
 

Tidak ada sangkalan pihak Islam yang wajar

Kalau mengenai peristiwa bahwa Sayidina Isa telah di Salib dan mati, pada umumnya, pihak golongan Islam menyangkalnya dengan mengemukakan nats Al-Quran s.An Nisaa 4:157, tetapi mengenai Kebangkitannya mereka tidak menyangkal meskipun mereka tidak mempercayai kebangkita cara demikian.Mengenai kebangkitan ini Quran s.Maryam 19:33 menerangkan demikian: " Dan sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.” Kalimat ini adalah merupakan ucapan Sayidina Isa (as.).
            Dengan kata “Ub asyu hayya” jelas sekali menunjukkan “hidup kembali dari kematian (dalam ayat itu dikatakan “amutu”, asal dari kata “maut”, yang berarti “mati”), berbeda dengan pengertian kebangkitan pada akhir zaman, (misal Quran s.Al A raf 7:25).
            Berlainan dengan penyangkalan sekte Ahmadiyah. Golongan ini sama sekali tidak menyangkal yang disalibkan itu adalah memang benar-benar Sayidina Isa Al-Masih (Isa Almasih), tetapi beliau tidak mati hanya pingsa. Kemudian mengembar ke Kashmir, dan meninggal dunia disana dalam usia 120 tahun. Jadi dari golongan ini mengenai Kebangkitan menurut Alkitab, sama sekali bungkem, tidak ada komentar, tidak ada sangkalan. Mereka memandang Isa Almasih adalah hanya manusia biasa, tidak ada keajaiban mukjizat itu. Berita mukjizat mereka pandang, hanyalah dogeng saja.
            Jadi tidak ada  yang perlu kita bahas mengenai penyangkalan golongan lain, terutama Islam (termasuk juga sekte Ahmadiya), karena memang mereka tidak menyangkalnya.
            Meskipun demikian, agaknya dirasa perlu juga kita menanggpi penyiaran golongan sekte Ahmadiyah, mengenai kehidupan dan pengembaraan Sayidina Isa di Kahmir itu, agar kebenarannya dapat dinyatakan.
            Dalam bukunya “At Tajdid fil Islam” jilid III, halaman 54 mengenai pengembaraannya di Kashmir itu, dikatakannya bahwa “para ahli sejarah juga memberikan kesaksiannya, antara lain dikemukan nama-nama: Pandit Sri Jawarhalal Nehru, H. Spencer Lewis, Muflah Nadiri, Abu Jafar Muhammad Ibnu Jarir.
            Selain, “apa yang dikannya: Para ahli sejarah ini”, memang tidak merupakan saksi mata (eye witness), bahkan juga dalam tulisan mereka tidak menyebutkan sumber keyakinan mereka itu, yang dari sumber mana memang menyaksikan sendiri. Mereka hanya mengatakan “masih ada kepercayaan yang kuat bahwa Isa pernah mengunjungi India “ (P.S.J. Nehru).
            Sebab itu, dapat kita simpulkan, bahwa keterangan mereka, bukan saja tidak bernilai kesaksia, melainkan hanya dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, malah lebih tepat merupakan “kesaksian dusta” yang tidak tanggung-tanggung.
            Saya dengan senang hati mengutip tulisan-tulisan mereka selengkapnya, andaikata tulisan bersifat argumentis, merupakan fakta diperisa oleh pembaca buku ini. Tetapi saying, tulisan mereka hanya bersifat “diperkirakan, diduga, mungkin” saja. Malah baiklah kita undang mereka untuk meneliti sejarah dari kesaksian mata yang ditulis dalam Injil. Bantahlah dengan fakta, tetapi jangan dibantah dengan dusta. Silahkan. Terima kasih.

 KESIMPULAN
Mengenai Injil Salib dan Kebangkitan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.   Kedurhakaan kaum Yahudi melakukan penyaliban atas diri Sayidina Isa Al-Masih, serta Kebangkitan sesudah mengalami kematianNya, dan dikuburkan dan Hidup kembali, adalah suatu fakta historis, suatu kejadian yang berlangsung dengan sesungguhnya, dihadapan saksi-mata ratusan mungkin ribuan manusia di zaman dan di waktu itu.

2.   Dokumentasi kesaksian-mata ini terbuka untuk umum, dapat dibaca, diteliti dan dipertimbangkan. Dokumentas ini, tidaklah lain daripada ALKITAB. Diakui, memang dari pihak lain non Kristen, berusaha untuk menyangkalnya, namun sampai saat ini tidak ada sesuatu Argumentasi kesaksian lain sebagai penyangkal yang cukup bernilai kebenaran.

3.   Karena kejadian Salib dan Kebangkitan Sayidina Isa itu adalah merupakan Kejadian Sejarah dengan kesaksian yang meyakinkan itu, maka tertolaklah sebagian golongan yang hendak menggolongkan kejadian itu hanya sebagai dongeng, sebagai mitos. Bukan tahyul, juga bukan hanya perlambang. Ia adalah fakta, kejadian, satu peristiwa sejarah dan yang cukup bersejarah yang benar-benar telah terjadi, lebih daripada 2,000 tahun yang lalu!

 1.  Satu Amanat Agung yang diberikan oleh Sayidina Isa, sesaat meninggalkan dunia ini, naik ke Sorga, yaitu: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan  baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”
              - Matius 28:19-20
 Amanat Agung ini, hendaknya menjadi penggugah semangat bagi setiap Gereja, bahkan setiap orang Kristen pengikut Al-Masih, untuk lebih aktif dan giat bersaksi kepada hakikat Salib serta Kebangkitan Isa Al-Masih ini.


No comments:

Post a Comment